Πορεία υλοποίησης Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε.

Κυκλική διαδικασία Σχεδίου δράσης

Το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. στοχεύει σε μια συνεχή προσπάθεια για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να είναι πρόσφορο για την κατάλληλη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με γνώμονα τον πιο πάνω στόχο, το Σχέδιο δράσης παίρνει τη μορφή μιας ανοικτής κυκλικής διαδικασίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται το όραμα της σχολικής μονάδας για τις Τ.Π.Ε. (βλ. Εικόνα 2). Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου δράσης, μέσα από την παρακολούθηση και αξιολόγηση του, μπορεί να υπάρξει αναπροσαρμογή ή/και διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωσή του.

Κυκλική διαδικασία Σχεδίου δράσης

Εικόνα 2: Κυκλική διαδικασία Σχεδίου δράσης.

Κύρια βήματα

Το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει πέντε (5) κύρια βήματα:

  • Βήμα 1: Καθορισμός του οράματος που έχει η σχολική μονάδα όσον αφορά την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, από τη Συντονιστική ομάδα του Προγράμματος.
  • Βήμα 2: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός προτεραιοτήτων σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, κουλτούρας σχολείου, διοίκησης και ηγεσίας, καθώς και ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.
  • Βήμα 3: Συνοπτική καταγραφή των προτεραιοτήτων, των στόχων και των δράσεων που προγραμματίζονται, σε καθορισμένες χρονικές περιόδους, στη βάση των πέντε τομέων που αναφέρονται πιο πάνω. Ακολουθεί ανάλυση της κάθε δράσης ξεχωριστά με πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε δράσης ξεχωριστά.
  • Βήμα 4: Υλοποίηση του Σχεδίου δράσης και συνεχής παρακολούθηση της προόδου του καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.
  • Βήμα 5: Αξιολόγηση από την ίδια τη σχολική μονάδα του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε. σε επίπεδο δράσεων αλλά και σε επίπεδο συνολικής υλοποίησης του.

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα πιο πάνω βήματα. Επιπρόσθετα στο τέλος κάθε Ενότητας υπάρχει μια λίστα ελέγχου, η οποία στοχεύει στον καλύτερο έλεγχο της προόδου του Σχεδίου δράσης.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • FaceBook
  • Twitter
  • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο