Αρχίζοντας


Κυκλική διαδικασία Σχεδίου δράσης

Το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. στοχεύει σε μια συνεχή προσπάθεια για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να είναι πρόσφορο για την κατάλληλη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Σχέδιο δράσης παίρνει τη μορφή μιας ανοικτής κυκλικής διαδικασίας, στην οποία κάθε βήμα οδηγεί στο επόμενο (βλ. Διάγραμμα 2). Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, μέσα από την παρακολούθηση και αξιολόγηση, μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή ή/και διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού.

Ξεκινώντας από το όραμα της σχολικής μονάδας για τις Τ.Π.Ε., η κυκλική πορεία του Σχεδίου δράσης περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα:
 • Βήμα 1: Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Βήμα 2: Ανάπτυξη του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε.
 • Βήμα 3: Υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου δράσης
 • Βήμα 4: Αξιολόγηση του Σχεδίου δράσης.
Κυκλική διαδικασία Σχεδίου δράσηςΔιάγραμμα 2: Κυκλική διαδικασία Σχεδίου δράσης.

 
Το κλειδί για ένα αποτελεσματικό Σχέδιο δράσης είναι ο εναρμονισμός του με το γενικό όραμα του σχολείου. Το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. δεν πρέπει να αποτελεί μια μεμονωμένη στρατηγική δράση αλλά συστατικό στοιχείο του συνολικού σχεδιασμού της σχολικής μονάδας. Όπως καθετί άλλο που συμβαίνει στο σχολείο, έτσι και το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. αποτελεί το περίγραμμα μιας διαδικασίας που έχει ως γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Για την ανάπτυξη του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε., η σχολική μονάδα χρειάζεται πρώτα να καθορίσει το όραμα του σχολείου για τις Τ.Π.Ε. Για τον σκοπό αυτόν, χρειάζεται να καθορίσει και μια Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε.
 

Καθορισμός Συντονιστικής ομάδας για τις Τ.Π.Ε.

Για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε., χρειάζεται η συμβολή ομάδας εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι θα αποτελούν τη Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε. Στην ομάδα αυτή είναι σημαντικό να συμμετέχουν μέλη που έχουν τις ικανότητες αλλά και την προθυμία να συμβάλουν στο Πρόγραμμα. Καθοριστικής σημασίας είναι ο βαθμός συνεργασίας που μπορεί να επιτευχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Η συμμετοχή των Εκπαιδευτικών πυρήνων στη Συντονιστική ομάδα είναι υποχρεωτική, καθώς αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του Σχεδίου δράσης. Σε μεγάλα σχολεία, ενδείκνυται η συμμετοχή περισσότερων από έναν εκπαιδευτικών ως Εκπαιδευτικών πυρήνων. Στη Μέση Εκπαίδευση, είναι προτιμότερο οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες να είναι από διαφορετικές ειδικότητες. Παράλληλα, η συμβολή και στήριξη της διευθυντικής ομάδας στη Συντονιστική ομάδα κρίνεται πολύ σημαντική και απαραίτητη. Επιπρόσθετα, η συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως για παράδειγμα γονείς και μαθητές, μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια.

Συνιστάται όπως η Συντονιστική ομάδα αποτελείται, εκτός από τον/τους Εκπαιδευτικό/ούς πυρήνα/ες, από τουλάχιστον ένα μέλος της διευθυντικής ομάδας, τον συντονιστή καθηγητή Πληροφορικής (ισχύει μόνο στη Μέση Εκπαίδευση), τον Τοπικό Συντονιστή του σχολείου σε θέματα Τ.Π.Ε. (ισχύει μόνο στη Δημοτική Εκπαίδευση) και τουλάχιστον έναν (1) άλλον εκπαιδευτικό.
 

Το όραμα του σχολείου για τις Τ.Π.Ε.

Πρώτο μέλημα της Συντονιστικής ομάδας είναι η διατύπωση του οράματος της σχολικής μονάδας για τις Τ.Π.Ε. Το όραμα για τις Τ.Π.Ε. θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει τη συνολική προσπάθεια της σχολικής μονάδας σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης, διδασκαλίας και μάθησης, στη βάση του συνολικού σχεδιασμού της αλλά και στη βάση των αξιών και πιστεύω της.

Ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του οράματος του σχολείου για τις Τ.Π.Ε. είναι οι ακόλουθες:
 • Ποια είναι η άποψη του σχολείου σας για τις Τ.Π.Ε.;
 • Ποιος είναι ο ρόλος που οραματίζεστε να έχουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας, όσον αφορά στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.;
 • Πώς οραματίζεστε την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο σας;
  • Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. για προετοιμασία υλικού;
  • Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. στην τάξη τους;
 • Με ποιον τρόπο εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να εργαστούν μαζί;
 • Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. στη διαδικασία της μάθησης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
 • Πώς μπορούν να συμβάλουν οι Τ.Π.Ε. στην αξιολόγηση των μαθητών;
  • Το σχολείο θα δέχεται εργασίες σε ψηφιακή μορφή;
  • Το σχολείο θα έχει ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης όπου θα είναι δυνατόν να αποθηκεύονται εργασίες των μαθητών και ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να αποθηκεύεται;
 • Πώς το σχολείο θα επικοινωνεί με το σπίτι;
  • Οι Τ.Π.Ε. θα διαδραματίσουν κάποιον ρόλο στη διασύνδεση σχολείου – σπιτιού;
 • Ποιες ψηφιακές τεχνολογίες αναμένεται να φέρνουν οι μαθητές στο σχολείο;
  • Οι μαθητές θα φέρνουν τις δικές τους συσκευές;
  • Πώς θα καλλιεργηθεί στους μαθητές η ηθική και υπεύθυνη χρήση των Τ.Π.Ε., είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολείου;
 • Πώς θα καλλιεργηθεί η ασφαλής και υπεύθυνη συμπεριφορά στη χρήση των Τ.Π.Ε., τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου;
 • Με ποιόν τρόπο οι απαντήσεις στις πιο πάνω ερωτήσεις είναι συνυφασμένες με το όραμα του σχολείου και τους στόχους του γενικού σχεδιασμού του σχολείου;

Η λίστα με τις ερωτήσεις δεν είναι εξαντλητική και είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να προκαλέσει συζήτηση κατά πόσο οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βοηθήσουν και να επιταχύνουν την υλοποίηση στόχων και δραστηριοτήτων που ήδη περιλαμβάνονται στον γενικότερο σχεδιασμό της σχολικής μονάδας.

Το όραμα του σχολείου για τις Τ.Π.Ε., προσβλέπει στο μέλλον και δίνει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει η σχολική μονάδα. Κατά τη διάρκεια προσδιορισμού του οράματος του σχολείου, απαιτείται επαρκής χρόνος, στήριξη, δέσμευση, συνεργασία και ευελιξία, προκειμένου να μεταφέρει μια θετική στάση απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε. και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο η σχολική μονάδα να το συζητήσει διεξοδικά.

Παρόλο που το όραμα του σχολείου για τις Τ.Π.Ε., έχει μια σχετικά μόνιμη προοπτική, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένει σχετικό και κατάλληλο.

Ένα ισχυρό όραμα για τις Τ.Π.Ε., μαζί με τη σύμφωνη γνώμη αλλά και πλήρη υποστήριξη του Διευθυντή του σχολείου για την υλοποίηση του Σχεδίου δράσης, αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία του Προγράμματος.

Στην καταγραφή του οράματος του σχολείου για τις Τ.Π.Ε. μπορεί να βοηθήσει το Πλαίσιο αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., το οποίο έχει ως στόχο την αποτύπωση του επιπέδου ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. σε μια σχολική μονάδα (βλ. «Έντυπα Προγράμματος»).


Έλεγχος προόδου

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, το σχολείο θα πρέπει να έχει:
 
  ☐       σκεφτεί τις Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής του σχολείου.
  ☐       καθορίσει τη Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε.
  ☐       αναπτύξει το όραμα του σχολείου για τις Τ.Π.Ε.


 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
 • FaceBook
 • Twitter
 • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο