Το Πρόγραμμα

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο εκπαιδευτικό σύστημα και η άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση τους είναι ένα θέμα σημαντικό για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή μέσα από διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης, υλοποιώντας παρεμβατικά προγράμματα στα σχολεία και παρέχοντας υποστήριξη μέσα από υποστηρικτικό υλικό και διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα. Το Πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας αυτής, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή της Διεύθυνσης του σχολείου και ομάδας εκπαιδευτικών, με γνώμονα τη δημιουργία κουλτούρας στη σχολική μονάδα για την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης με τις Τ.Π.Ε.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην υποστήριξη και αναγνώριση των προσπαθειών της σχολικής μονάδας για αποτελεσματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και στην προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Μέσα από τα εργαλεία του Προγράμματος για αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως καινοτόμου οργανισμού στην αποτελεσματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, αναμένεται ότι θα ενισχυθεί η αυτοβελτίωση της σχολικής μονάδας ευρύτερα.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πιλοτικά το 2008, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής. Βασικές αρχές του Προγράμματος περιλαμβάνουν την επιμόρφωση εντός της σχολικής μονάδας (school-based training), την επιμόρφωση μεταξύ ομότιμων (peer learning) και την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίου δράσης από τη σχολική μονάδα (action plan).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, αριθμός επιλεγμένων εκπαιδευτικών ορίζεται από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες. Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών πυρήνων είναι να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής μονάδας για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών για ανάπτυξη κουλτούρας ανταλλαγής και διάχυσης καλών πρακτικών. Για τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης από Λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συνεργάτες του.

Σε κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσεται Σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιούνται δράσεις για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου δράσης. Θεωρείται σημαντική η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και της Διεύθυνσης του σχολείου για την ανάπτυξη και επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου δράσης.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πιστοποιούνται ως Καινοτόμα σχολεία για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη σχολική χρονιά, βάσει κριτηρίων επιτυχίας. Επιπρόσθετα, θα πιστοποιούνται οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες για την προσφορά τους στο Πρόγραμμα ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη σχολική μονάδα.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • FaceBook
  • Twitter
  • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο