Οδηγός Σχεδιασμού και Εφαρμογής

Ο Οδηγός αυτός αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει το Πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα, όπως αυτό σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από το 2008 από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε μια πρώτη έκδοση του Οδηγού. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα βρίσκονται εδώ.

Η έκδοση αυτή ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό τη δομή και το περιεχόμενο του Οδηγού για Διευθυντές και Συντονιστές για τις Τ.Π.Ε., του National Centre for Technology in Education με τίτλο Planning and Implementing e-Learning in your school (Ireland, 2009), με γραπτή άδεια του εκδότη. Το περιεχόμενο εμπλουτίστηκε και προσαρμόστηκε βάσει των αναγκών του Προγράμματος στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Χρήση του Οδηγού

Ο Οδηγός είναι χωρισμένος σε τρία (3) κύρια μέρη: «Μέρος Α΄: Εισαγωγή», «Μέρος Β΄: Σχέδιο δράσης», «Μέρος Γ΄: Διαδικασίες».

Στο Μέρος Α΄, γίνεται μια εισαγωγή στο Πρόγραμμα, παραθέτοντας τόσο συνοπτικά όσο και αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο έχει στηριχτεί ο σχεδιασμός του Προγράμματος.

Στο Μέρος Β΄, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του Σχεδίου δράσης, μέσα από μια συνεχή πορεία με διακριτά βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

 1. αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης
 2. ανάπτυξη του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε.
 3. υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου δράσης
 4. αξιολόγηση του Σχεδίου δράσης

Στο τέλος κάθε Ενότητας του Μέρους Β΄ υπάρχει μια λίστα ελέγχου, η οποία στοχεύει στον καλύτερο έλεγχο της προόδου του Σχεδίου δράσης. Μέσα από την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης γίνεται αναφορά σε εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς. Τα βοηθητικά αυτά εργαλεία περιλαμβάνουν:

 • έντυπο «Εργαλείο διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε.»
 • έντυπο «Πλαίσιο αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.»
 • έντυπο «Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε.»
 • έντυπο «Αξιολόγηση δράσης».

Τα πιο πάνω εργαλεία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος του Οδηγού στο «Παράρτημα», στην Ενότητα Έντυπα Προγράμματος (το έντυπο «Εργαλείο διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε.» διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή).

Στο Μέρος Γ΄, δίνονται πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα κριτήρια δήλωσης συμμετοχής. Τέλος, γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες.

Επιπρόσθετα, τα σχολεία μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και να λάβουν υποστήριξη στην προσπάθεια υλοποίησης του Προγράμματος μέσα από:

 • την Ιστοσελίδα Προγράμματος
 • τη διαδικτυακή πύλη: www.e-epimorfosi.ac.cy
 • τα προγράμματα επιμόρφωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου: www.pi.ac.cy
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
 • FaceBook
 • Twitter
 • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο