Συμμετοχή

 

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και 15 σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα βάσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Σημειώνεται ότι φέτος, προτεραιότητα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες» θα έχουν τα σχολεία που θα αιτηθούν για να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και σε ένα από τα άλλα δύο Προγράμματα του Π.Ι. «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» και «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο».

Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Π.Ι., στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Εξειδικευμένα σεμινάρια - Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων για τις Τ.Π.Ε.), μέχρι και την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016. Η δήλωση συμμετοχής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή του σχολείου, τις προσδοκίες της σχολικής μονάδας από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα και στοιχεία των εκπαιδευτικών πυρήνων. Πληροφορίες για την επιτυχή καταχώρηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 6.

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό €200, για κάλυψη σχετικών εξόδων. Σε περίπτωση που ένα σχολείο συμμετέχει σε περισσότερα από ένα προγράμματα, το κονδύλι που θα δικαιούται, θα ανέρχεται συνολικά στα €200 για ένα πρόγραμμα, στα €350 για δύο προγράμματα και στα €500 για τρία προγράμματα. Το ποσό αναμένεται να αποσταλεί στα σχολεία (μέσω των οικείων σχολικών εφορειών) εντός του Δεκεμβρίου 2016, εφόσον θα έχουν ήδη αποστείλει το τελικό σχέδιο δράσης.

Κατά τη διάρκεια της τελικής ημερίδας, όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, καλούνται να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε έκθεση αφίσας. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, ένα σχολείο θα επιλεγεί για βραβείο.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας.

 

Πληροφορίες για την επιτυχή καταχώρηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων

Η αίτηση συμμετοχής για το Πρόγραμμα υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ως ακολούθως:

  1. Εγγραφή του/της Διευθυντή/ντριας (το σχολείο του οποίου ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα) ως χρήστη του διαδικτυακού περιβάλλοντος http://www.pi-eggrafes.ac.cy ή επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων, καταχωρώντας τα ατομικά του/της στοιχεία.
  2. Υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής οι Διευθυντές/ντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους.
  3. Επιλογή των εκπαιδευτικών του Σχολείου που θα εμπλακούν στο Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν, είναι απαραίτητο να έχουν ήδη κάνει και οι ίδιοι εγγραφή στο σύστημα ως χρήστες και να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (δηλώνοντας το σχολείο στο οποίο υπηρετούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά). Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εμφανίζονται στη λίστα με το προσωπικό του σχολείου, για να μπορεί να τους επιλέξει ο Διευθυντής για εμπλοκή στο Πρόγραμμα.

Σημειώνετε ότι δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός Εκπαιδευτικών πυρήνων για κάθε σχολική μονάδα. Χρειάζεται όμως να ληφθεί υπόψη η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, στη βάση των υποχρεώσεων που θα έχουν οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες κατά τη διάρκεια του Προγράμματος (βλέπε Πιστοποίηση).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • FaceBook
  • Twitter
  • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο