Δράσεις

01/09/2016

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ "Τάσος Μητσόπουλος"

Δράση 1: Πλήρης εφαρμογή στις διοικητικές διαδικασίες. Δράση 2: Εφαρμογή σε μαθητές και γονείς

01/04/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Δημιουργία βίντεο με θέμα την Καθαριότητα Πεζοδρομίων, με τρόπο ώστε να αγγίξει αρκετά τους δημότες και κυρίως τους ιδιοκτήτες σκύλων ώστε να διατηρούν τα πεζοδρόμιά μας καθαρά.

08/01/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Ενημέρωση των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου για θέματα ασφαλούς διαδικτύου και δικαιωμάτων χρήσης περιεχομένου. Παράλληλα, εμπλοκή σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

(1) Διενέργεια έρευνας για εντοπισμό του επιπέδου γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου και του πεδίου ενδιαφερόντων. Ομάδα παιδιών (oι Μικροί Εκπαιδευτές) αναπτύσσουν ερωτηματολόγιο προς τα παιδιά του σχολείου μας με βάση την καταγραφή των συνηθειών και των γνώσεών τους σε ό,τι αφορά στο Διαδίκτυο. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εκδήλωση του σχολείου.

(2) Ενημερωτική παρουσίαση σε μαθητές αλλά και γονείς για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

(3) Εφαρμογή Μαθησιακών Εισηγήσεων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στα πλαίσια της Μέρας Ασφαλούς Διαδικτύου θα εφαρμοστούν σε όλα τα τμήματα μαθησιακές εισηγήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τις δυνατότητες και τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτύου.

(4) Ανάπτυξη κώδικα ασφαλούς χρήσης διαδικτύου. Τα παιδιά, μετά από ειδική συζήτηση και με ειδικούς θα συντάξουν βασικές οδηγίες προς τους συμμαθητές τους αλλά και προς τους γονείς για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

(5) Μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση διαφωτιστικού υλικού διαφόρων ιστοσελίδων θα προβούν σε συγγραφή θεατρικού δρώμενου, παρουσίαση σε powerpoint και δημιουργία βίντεο ώστε τα παιδιά να μάθουν ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται άτομα που γνωρίζουν μέσω διαδικτύου. Το video και η παρουσίαση προβληθεί και στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, αλλά και παιδιά γειτονικού σχολείου (Χρυσελεούσα) για πληροφόρηση και προβληματισμό. Ακόμη, θα γίνει παρουσίαση του video σε σχετική εκδήλωση του θα σχολείου και θα αναρτηθεί και διαδικτυακά.

01/11/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Σύνταξη κειμένου και δημιουργία σύντομου αλλά ευχάριστου βίντεο, εύκολα κατανοητό σε όσους γνωρίζουν την Αγγλική. Το βίντεο θα γίνει με το MovieMaker. Μέσα από τη διαδικασία αναμένουμε τα παιδιά να γνωρίσουν το εργαλείο αυτό και να εξοικειωθούν με τη χρήση του. Η δραστηριότητα αυτή θα ενταχθεί στο μαθήμα της Γεωγραφίας και των Αγγλικών.

19/01/2017

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

Επιμόρφωση προς τους εκπαιδευτικούς από καθηγητές και εκπαιδευτές της σχολής, μέσα από εργαστήρια αλλά και δειγματικές διδασκαλίες, με θέμα: • τη χρήση της πλατφόρμας Moodle, • το λογισμκό Inspiration, • το σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad, • την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής, • την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων, • σειρά άλλων θεμάτων.

10/12/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΚΒ)

Χρήση υπηρεσίας αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, του διαδικτυακού κοινού ημερολογίου, της ιστοσελίδας του σχολείου και υπηρεσίας websms για σκοπούς: • υποβολής προγραμματισμού των εκπαιδευτικών • έγκαιρης ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα και αντικαταστάσεις • κοινοποίησης της ατζέντας της συνεδρίας προσωπικού και των πρακτικών. • ενημέρωσης για σχέδια δράσης/προγράμματα στα οποία συμμετέχει η σχολική μονάδα • έγκαιρης ενημέρωσης για εγκυκλίους/έντυπα/επιστολές που αφορούν όλο το προσωπικό ή συγκεκριμένα μέλη του. • έγκαιρη ηλεκτρονική ενημέρωση για δραστηριότητες που προγραμματίζονται. • ανάρτηση ανακοινώσεων, φωτογραφικού υλικού από δραστηριότητες του σχολείου, παρουσίαση χρήσιμων ιστοσελίδων για παιδιά και γονείς. • Ενημέρωση για τυχόν απουσίες που πρέπει να δικαιολογηθούν.

01/11/2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ΄ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ

Σε χρόνο συνεδρίας προσωπικού θα παρουσιαστούν τρόποι και παραδείγματα ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. με ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Θα χρησιμοποιηθεί το οικοδομιστικό μοντέλο οργάνωσης μαθήματος με τα ακόλουθα στάδια: 1. Αφόρμηση και διάγνωση αρχικών αντιλήψεων 2. Αποσταθεροποίηση αρχικών αντιλήψεων 3. Οικοδόμηση της νέας γνώσης. 4. Εφαρμογή και διάχυση των νέων γνώσεων 5. Σύνοψη και σύγκριση με αρχικές ιδέες 6. Αξιολόγηση Με βάση τα πιο πάνω στάδια, οι εκπαιδευτικοί θα προαποφασίζουν και θα προγραμματίζουν σε ποιο ή ποια από τα έξι στάδια μπορούν να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ, γιατί υποστηρίζουν ουσιαστικά την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Θα γίνει επεξήγηση των βασικών τύπων μαθησιακών αντικειμένων όπως εικόνα, βίντεο, διάγραμμα, διαδραστικό εφαρμογίδιο, προσομοίωση, πολυμεσική παρουσίαση, δραστηριότητα αξιολόγησης, εκπαιδευτικό παιχνίδι κλπ.

04/04/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Α΄ (ΚΑ)

Ημερίδα Ρομποτικής με την Ακαδημία Ρομποτικής του Frederick University. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν κατασκευές χρησιμοποιώντας τα Lego We Do και στη συνέχεια να τις προγραμματίσουν χρησιμοποιώντας το ανάλογο λογισμικό.

28/11/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ - ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Eνσωμάτωση του εκπαιδευτικού υλικού/λογισμικού /εργαλεία ΤΠΕ (story Jumper, Google slides, QR Quotes) και αξιοποίηση του και από τους μαθητές (σε επίπεδο ομάδας και τάξης) στην ανάπτυξη και παραγωγή Γραπτού λόγου και για τη βελτίωση της ορθογραφίας

01/12/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ - ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Δημιουργία Τράπεζας επιμορφωτικού /εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των διαδικασιών ενδοσχολικής επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την πλατφόρμα G Suite for Education

01/12/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ - ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Αξιοποίηση του G Suite for Education (email, calendar, forms ) για αποτελεσματικότερη επικοινωνία και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, συντονισμό και αξιολόγηση των όλων των δράσεων του σχολείου, ανατροφοδότηση και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας

01/12/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ - ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Συμμετοχή - σε ενημερωτικές συναντήσεις σε μικρές ομάδες και συνεδρίες προσωπικού για επιμόρφωση σε διαδικτυακά εργαλεία /διαδραστικούς πίνακες τόσο εντός όσο και εκτός σχολικής μονάδας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • FaceBook
  • Twitter
  • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο