ΒΗΜΑ 2: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Σε αυτό το βήμα, η Συντονιστική ομάδα του Προγράμματος καλείται να αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση της σχολικής μονάδας όσον αφορά την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Για να το πετύχει αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τρία βασικά έγγραφα:

 • Πλαίσιο αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: Εργαλείο αυτοαξιολόγησης το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τη Συντονιστική ομάδα στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του σχολείου υπό το πρίσμα διαφορετικών τομέων και στη βάση εξελικτικών σταδίων.
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE: Ακόμη ένα πρακτικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία στην Ευρώπη το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ακόμη βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.
 • Εργαλείο διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε.: Μέσο καταγραφής της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, των ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών και εργαλείων και των θεμάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού σε σχέση με τις Τ.Π.Ε.

Οι πληροφορίες και απόψεις που θα συλλέξει η Συντονιστική ομάδα μέσα από τα εργαλεία αυτά, θα τη βοηθήσουν να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα για τις υφιστάμενες πρακτικές χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας από τη σχολική μονάδα, και να καθορίσει τις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας, ώστε αυτή η χρήση να βελτιωθεί.

Πλαίσιο αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Το Πλαίσιο αναφοράς μπορείτε να το βρείτε σε ψηφιακή μορφή στο «Παράρτημα», στην Ενότητα Έντυπα Προγράμματος ή απ' ευθείας από τους πιο κάτω συνδέσμους:

Το Πλαίσιο αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την αποτύπωση του επιπέδου ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα. Μέσα από το πλαίσιο αυτό, η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις υφιστάμενες δυνατότητες ή ελλείψεις σε σχέση με το επίπεδο ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε., υπό το πρίσμα πέντε (5) τομέων:

 • 1Διοίκηση και ηγεσία
 • 2Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
 • 3Διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης
 • 4Κουλτούρα σχολείου
 • 5Υποδομές και εξοπλισμός
Πλαίσιο αναφοράς

Εικόνα 3: Τομείς Πλαισίου αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. συνίσταται στην αξιοποίησή τους για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, σύμφωνα πάντοτε με τις τρέχουσες παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις μάθησης. Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. χωρίς την αξιοποίησή τους με στόχο τον μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης, παραμένει αντικατάσταση ή ενίσχυση μαθησιακών εργαλείων, η οποία πολλές φορές δεν εστιάζει στη δημιουργική και κριτική σύνθεση της γνώσης ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων. Αναμένεται ότι εξελικτικά, οι σχολικές μονάδες θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το στάδιο της εργαλειακής χρήσης και να μεταφερθούν στο στάδιο του επαναπροσδιορισμού της μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, σε κάθε τομέα του Πλαισίου αναφοράς εισάγονται τα ακόλουθα επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Βασικό
 • Επίπεδο 2: Ενισχυτικό
 • Επίπεδο 3: Διαμορφωτικό
 • Επίπεδο 4: Μετασχηματιστικό

Είναι σύνηθες ένα σχολείο να βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα, τόσο μεταξύ τομέων όσο και εντός ενός τομέα. Μέσα από το πλαίσιο αυτό και στη βάση των διαβαθμίσεων σε κάθε τομέα, το σχολείο μπορεί να αναγνωρίσει τα σημεία που χρειάζεται να θέσει ως προτεραιότητες, με στόχο την αυτοβελτίωση και την πρόοδο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το Πλαίσιο αναφοράς δεν είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας όσο αφορά το επίπεδο αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. Το Πλαίσιο αναφοράς είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να προκαλεί συζήτηση ανάμεσα στη Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε. γύρω από τους πέντε (5) τομείς, με στόχο την αυτοβελτίωση.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του εν λόγω Πλαισίου αναφοράς έλαβε υπόψη μια σειρά από άλλα παρόμοια πλαίσια που αξιοποιούνται σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Στηρίχτηκε, κυρίως, στην εργασία που έγινε από το National Centre for Technology in Education στην Ιρλανδία (e_Learning Roadmap) και στην εργασία που διεξάγεται από το European Commission Joint Research Centre (JRC) - Institute for Prospective Technological Studies για ένα κοινό «European Reference Framework for Digitally-competent Educational Organisations» (έγγραφο εργασίας υπό εξέλιξη), ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια για προσαρμογή του, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος.

1. Διοίκηση και ηγεσία

O ρόλος της ηγεσίας ενός σχολείου είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διευθυντική ομάδα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις για τους τρόπους με τους οποίους οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση και τη διδασκαλία. Χρειάζεται, όμως, να ηγηθεί της διαδικασίας. Το όραμα του σχολείου για τις Τ.Π.Ε. θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στον γενικό στρατηγικό σχεδιασμό της σχολικής μονάδας και να στοχεύει σε ένα περιβάλλον όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές δουλεύουν μαζί, αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. με καινοτόμους τρόπους. Η δημιουργία μιας τέτοιας κουλτούρας απαιτεί χρόνο και, το σημαντικότερο, υποστήριξη απέναντι στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Ο ρόλος τόσο της διευθυντικής ομάδας όσο και του εκπαιδευτικού πυρήνα είναι κεντρικός για τη δημιουργία των αναγκαίων και πρόσφορων συνθηκών που θα επιτρέπουν τη δημιουργία και καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας μέσα σε ένα σχολείο.

2. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται να έχουν τόσο τεχνολογικές δεξιότητες για να χρησιμοποιούν την τεχνολογία όσο και παιδαγωγικές δεξιότητες για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να πιστεύουν στις δυνατότητές τους, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. μέσα στην τάξη.

Μέσα από τον Διαγνωστικό έλεγχο η Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε. μπορεί να προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του προσωπικού είτε σε ατομική είτε σε ομαδική βάση, στοχευμένα πλέον, στη βάση των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών αναγκών του σχολείου, συνδέοντάς την με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Για τον σκοπό αυτόν, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει μια σειρά από μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς με στόχο την ανάπτυξη των τεχνολογικών και παιδαγωγικών γνώσεών τους σχετικά με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία, στη βελτίωση των διδακτικών τους πρακτικών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η Συντονιστική ομάδα χρειάζεται να αναπτύξει τις συνθήκες εκείνες που ευνοούν και ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών.

3. Διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και τη μοναδική συνθήκη για την έμπρακτη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Αν και οι εκπαιδευτικοί μπορεί να κατέχουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε., παρόλα αυτά, δεν κατορθώνουν πάντοτε να τις ενσωματώσουν αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία. Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης θα πρέπει να βασίζεται στη(ν):

 • παιδαγωγική αξιοποίηση των μεθόδων διδασκαλίας για τις Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.
 • υιοθέτηση εναλλακτικών και προοδευτικών μοντέλων και μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης.
 • διδασκαλία με τις Τ.Π.Ε. και όχι για τις Τ.Π.Ε.
 • αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος.
 • παροχή ευκαιριών μάθησης μέσα από διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, και όχι μόνο μέσα από παραδοσιακή διάλεξη και παρουσίαση πληροφοριών.
 • ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. σε υφιστάμενες μαθησιακές δραστηριότητες της τάξης αλλά και στον επανασχεδιασμό τους, με βάση τις νέες δυνατότητες που παρέχουν οι Τ.Π.Ε.
 • δημιουργία δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων που θα καθιστούν αποτελεσματική και δημιουργική τη μάθηση, τόσο στην απόκτηση γνώσεων όσο και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων.
 • ενίσχυση της μαθητικής πρωτοβουλίας και αναστοχασμού.
 • ενίσχυση της αυτόνομης μάθησης αλλά και της συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και αποτελεσμάτων μεταξύ των μαθητών.
 • ευκολότερη, πιο ουσιαστική και αυθεντική μάθηση.
 • ισότητα ευκαιριών και προώθηση αυτονομίας.
 • ελκυστική προσέγγιση της μάθησης.
 • κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων εκ μέρους των μαθητών.
 • σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή.
 • αλλαγή των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη χρήση των Τ.Π.Ε., ώστε να ξεφύγουν από τους παραδοσιακούς τους ρόλους.

Επίσης, η χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. δεν πρέπει να περιορίζεται σε μεμονωμένα μαθήματα και να αποτελεί υπόθεση μεμονωμένων διδασκόντων. Αντίθετα, θα πρέπει να εντάσσεται σε όλο το εύρος του Αναλυτικού Προγράμματος, να διαχέεται στο σύνολο των μαθημάτων και σχολικών δραστηριοτήτων και να υιοθετείται από όλη τη σχολική κοινότητα.

Παράλληλα, θα πρέπει να παρατηρείται εξέλιξη στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η μεταφορά της αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων από τα χέρια του εκπαιδευτικού στα χέρια και των μαθητών θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού κλίματος μάθησης, με τον μαθητή στο επίκεντρο της μάθησης. Το μοντέλο «SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition)» [4] θα μπορούσε να είναι ένας καλός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς στην αξιολόγηση της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική τους πράξη (βλ. Εικόνα 4). Η τεχνολογία μπορεί αρχικά να ενισχύσει τη διδακτική πρακτική με «Αντικατάσταση» κάποιων εργαλείων που ήδη χρησιμοποιούνταν και με «Ενίσχυση» δραστηριοτήτων δίνοντας κάποια πρόσθετη αξία ως προς τη μάθηση. Η αλλαγή, όμως, αναμένεται μέσα από τη «Διαμόρφωση» και τον «Επαναπροσδιορισμό» της διδακτικής πρακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη κριτικά και δημιουργικά σκεπτόμενων μαθητών.

Μοντέλο SAMR

Εικόνα 4: Μοντέλο SAMR.

4. Κουλτούρα σχολείου

Η κουλτούρα της σχολικής κοινότητας ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. αποτελεί βασικό συντελεστή ανάπτυξης νέων ιδεών, εισαγωγής καινοτομιών και μετεξέλιξης της πρακτικής τους. Η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα μπορεί να ενεργοποιήσει την αμοιβαία υποστήριξη ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τη συνεργασία με άλλα σχολεία σε τοπικό ή ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και να βελτιώσει την επικοινωνία με τους γονείς και την ευρύτερη τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τον Olson, η κουλτούρα της σχολικής κοινότητας είναι ένας κεντρικός παράγοντας που καθορίζει τον ρόλο του εκπαιδευτικού και το πώς θα προχωρήσουν οι νέες ιδέες, για αυτό και βρίσκεται στο κέντρο κάθε μεταρρύθμισης.

Η δημιουργία κουλτούρας με στόχο τον μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στο Σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας. Κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε., κάθε σχολική μονάδα χρειάζεται να εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει τις Τ.Π.Ε. σε τομείς πέρα από τα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος, όπως είναι:

 • η συνεργασία και υποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών
 • η δημιουργία και κοινή χρήση ψηφιακού υλικού μεταξύ των συναδέλφων, τόσο εντός του σχολείου όσο και εκτός του σχολείου, μέσα από επαγγελματικά δίκτυα συνεργασίας ή κοινότητες πρακτικής
 • η χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης (π.χ. Moodle)
 • η επικοινωνία με τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα
 • η δυνατότητα πρόσβασης στις Τ.Π.Ε. εκτός του σχολικού χρόνου
 • η ανάπτυξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.

5. Υποδομές και εξοπλισμός

Αναντίρρητα, καταλυτικοί παράγοντες για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία της μάθησης είναι και η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και η τεχνική υποστήριξη. Η αδυναμία πρόσβασης στην τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμό, η παρουσία τεχνικών προβλημάτων και η απουσία κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης, αποσπά τους εκπαιδευτικούς από την αποστολή και το έργο τους, μειώνει το ενδιαφέρον των μαθητών και καθιστά την παιδαγωγική παρέμβαση χρονοβόρα, αν όχι συχνά ημιτελή. Αντίθετα, ο εξοπλισμός της σχολικής μονάδας με σύγχρονη υποδομή και δικτύωση, υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες και άλλα μέσα διευκολύνουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τους ρόλο και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις Τ.Π.Ε. στη διαδικασία της μάθησης. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη κατάλληλης πολιτικής και διαδικασιών μπορεί να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό, τόσο πρακτικά όσο και συμβουλευτικά, στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αποτελέσει παράγοντα επιτυχίας.

Είναι αναμενόμενο ότι διαφορετικές σχολικές μονάδες έχουν διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες αλλά και δυνατότητες σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. Πιο κάτω δίνονται κάποιες ιδέες, τις οποίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως εισηγήσεις για την τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμό τους:

 • Όλες οι αίθουσες διδασκαλίες να είναι δικτυωμένες με πρόσβαση στο διαδίκτυο με αρκετά σημεία πρόσβασης, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές. Εναλλακτικά (ή και παράλληλα), θα μπορούσε να υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στις αίθουσες.
 • Όλοι οι υπολογιστές στο σχολείο να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης να υπάρχει πρόσβαση σε υπολογιστές και διαδίκτυο στις τάξεις και όχι μόνο σε εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μεγαλύτερα σχολεία μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν παράλληλα και ειδικές αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει περιορισμός σε αριθμό υπολογιστών, θα μπορούσε να υπάρχει πρόσβαση σε ένα κινητό τρόλεϊ με φορητούς υπολογιστές, το οποίο να χωράει 10 έως 30 φορητούς υπολογιστές και να συνδέεται με το σχολικό δίκτυο και το διαδίκτυο.
 • Εξελικτικά, ο κάθε μαθητής θα μπορούσε να έχει τον δικό του υπολογιστή ως προσωπικό εργαλείο μάθησης, ενώ παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται και σε ομάδα.
 • Ενδείκνυται όλες οι αίθουσες να έχουν έναν σταθερό ψηφιακό προβολέα και υπολογιστή για παρουσιάσεις. Ο διαδραστικός πίνακας θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο μάθησης, ειδικά σε τάξεις με μαθητές μικρής ηλικίας. Ακόμη, ένας κεντρικός εκτυπωτής θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σχολείου.
 • Οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από ψηφιακές συσκευές διαθέσιμες προς χρήση, οι οποίες να ικανοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί και αυτή με τη σειρά της να ενθαρρύνει τα σχολεία προς μια πιο καινοτόμα και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Για να γίνει αυτό, αναπτύσσει το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational Technology), ένα πρακτικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία στην Ευρώπη. Η Κύπρος έχει επιλεγεί, μαζί με άλλες 13 ευρωπαϊκές χώρες, για να συμμετέχει σε ένα Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα δοκιμής αυτού του εργαλείου. Έτσι, τη φετινή σχολική χρονιά, τα σχολεία που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες» θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το SELFIE μαζί με άλλα σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Η συμμετοχή, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των σχολικών μονάδων θα συμβάλουν στη βελτίωση του SELFIE πριν οριστικοποιηθεί και δοθεί για ευρεία χρήση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2018.

Το SELFIE αποτελείται από τρία, συμπληρωματικά μεταξύ τους, εργαλεία συλλογής πληροφοριών, ένα για διευθυντές σχολείων, ένα για εκπαιδευτικούς και ένα για μαθητές. Μέσα από το SELFIE δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και οι απαντήσεις είναι εντελώς ανώνυμες. Το σχολείο δεν θα έχει πρόσβαση στις απαντήσεις καθενός από τους εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές, αλλά ούτε κι θα μπορεί να ταυτοποιήσει, έστω και έμμεσα, τους συμμετέχοντες ή τις απαντήσεις τους. Μόλις οι επικεφαλής, εκπαιδευτικοί και μαθητές ενός σχολείου ολοκληρώσουν τον αναστοχασμό τους με το SELFIE, το σχολείο θα λάβει συγκεντρωτικά δεδομένα των απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων. Η μορφή με την οποία θα παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα επιτρέπει στο σχολείο να καταλάβει πού βρίσκεται όσον αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτές τις πληροφορίες, θα μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος μέσα στη σχολική κοινότητα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με σκοπό να βελτιωθεί η χρήση αυτή.

Όπως μια πραγματική φωτογραφία σέλφι, οι πληροφορίες που συλλέγει το SELFIE παρέχουν στο σχολείο μια απεικόνιση για το πού βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Το SELFIE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση έτσι ώστε να μπορεί ένα σχολείο να συγκρίνει τις διάφορες απεικονίσεις και να διαπιστώσει σε ποια σημεία το σχολείο έχει βελτιωθεί και σε ποια σημεία επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση.

Η ομάδα SELFIE δεν θα κοινοποιεί μεμονωμένες απαντήσεις σε τρίτους, ούτε στην αναφορά SELFIE ενός σχολείου θα έχει πρόσβαση κάποιος άλλος εκτός από το ίδιο το σχολείο. Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις (οι οποίες θα είναι στα Ελληνικά), θα μπορείτε να κατεβάσετε μια βεβαίωση που πιστοποιεί ότι έχετε συμμετάσχει στην πιλοτική εφαρμογή του SELFIE.

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαλείο SELFIE μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

Εργαλείο διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε.

Σημαντικό μέλημα της Συντονιστικής ομάδας για τις Τ.Π.Ε. είναι η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, για την εξακρίβωση του βαθμού διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε Τ.Π.Ε. εντός της σχολικής μονάδας. Ο διαγνωστικός έλεγχος στοχεύει στον εντοπισμό αλλά και στην αναλυτική καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τον εξοπλισμό, το ψηφιακό περιεχόμενο και εργαλεία, τα οποία είναι διαθέσιμα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τις υποδομές και τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές, την παροχή τεχνικής υποστήριξης, αλλά και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών όσον αφορά γνώσεις και δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Ο διαγνωστικός έλεγχος μπορεί να αξιοποιηθεί από τη Συντονιστική ομάδα για την ετοιμασία του Σχεδίου δράσης αλλά και ως σημείο αναφοράς από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου, διευκολύνοντας την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Για τον σκοπόν αυτό, έχει ετοιμαστεί ένα πρότυπο έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο μπορεί χρησιμοποιηθεί ως έχει ή να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Το έντυπο αυτό μπορείτε να το βρείτε στο «Παράρτημα», στην Ενότητα Έντυπα Προγράμματος. ή απ' ευθείας από τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Αναλυτικά, το έντυπο καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • εξοπλισμός,
 • δικτύωση,
 • λογισμικά,
 • επαγγελματική μάθηση.

 

Εξοπλισμός
 • Λίστα με τον εξοπλισμό, περιφερειακά και άλλα συστήματα που υπάρχουν στο σχολείο.
 • Τα στοιχεία που αφορούν στον εξοπλισμό περιλαμβάνουν:
  • είδος εξοπλισμού,
  • λεπτομέρειες για εγγύηση εξοπλισμού και ημερομηνία λήξης εγγύησης όπου υπάρχει,
  • φυσικός χώρος στον οποίο βρίσκεται ο εξοπλισμός, π.χ. αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • το όνομα του εκπαιδευτικού που έχει δανειστεί τον εξοπλισμό,
  • κατά πόσο είναι συνδεδεμένος με το εσωτερικό δίκτυο ή/και το διαδίκτυο.
Δικτύωση
 • Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των Τ.Π.Ε. σε όλο το εύρος της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων:
  • της υποδομής εσωτερικού δικτύου, δηλαδή ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου, αριθμού και σημείων πρόσβασης στο δίκτυο, school servers, ασφάλειας δεδομένων, antivirus software).
  • του βαθμού προσβασιμότητας από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των υφιστάμενων υποδομών.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα του σχολείου στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων:
  • του αριθμού και της τοποθεσίας των σημείων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • εντύπου πολιτικής ορθής χρήσης του διαδικτύου.
 • Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας που υπάρχουν στο σχολείο, καθώς και της διαδικασίας αναφοράς βλάβης ή λήψης τεχνικής υποστήριξης.
Λογισμικά
 • Λίστα με διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό (π.χ. λογισμικό που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υπάρχει διαθέσιμος κατάλογος στην ιστοσελίδα www.e-epimorfosi.ac.cy), η οποία να περιλαμβάνει:
  • τίτλο και σύντομη περιγραφή λογισμικού
  • μάθημα με το οποίο σχετίζεται
  • τάξεις για τις οποίες προορίζεται
  • άδεια χρήσης.
 • Διαθέσιμο ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. για Λύκεια/Τεχνικές Σχολές το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Υ.Π.Π.)
Επαγγελματική μάθηση
 • Λεπτομέρειες για επιμορφωτικές δραστηριότητες που έχουν παρακολουθήσει οι εκπαιδευτικοί σε θέματα Τ.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων:
  • μαθημάτων που προσφέρει το Π.Ι. και άλλοι φορείς.
  • πληροφοριών για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικές δραστηριότητες.
  • προθυμίας του προσωπικού ή ενδιαφέροντος για απόκτηση αναγνωρισμένων τίτλων ή μεταπτυχιακών στις Τ.Π.Ε.
 • Πληροφορίες για το πώς οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε.:
  • κατά τη διάρκεια του μαθησιακού σχεδιασμού.
  • κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Λίστα με ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας μέσα από το Πλαίσιο αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., η Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε. χρειάζεται να ιεραρχήσει τις ανάγκες και προτεραιότητες της σχολικής μονάδας, ώστε να συνάδουν με τα ευρήματα της διερεύνησης. Ο διάλογος και η συνεργασία της Συντονιστικής ομάδας για τις Τ.Π.Ε. με άλλες εμπλεκόμενες ομάδες (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές) κρίνονται ως απαραίτητα στοιχεία, ώστε όλοι να συμβάλουν και να καταλήξουν στον καθορισμό κοινών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του καταρτισμού του Σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας. Στη βάση αυτών των προτεραιοτήτων θα κινηθούν οι δράσεις που θα ορίσει στη συνέχεια η Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε.

Το Πλαίσιο Αναφοράς είναι δυνατόν να παρέχει μια πρώτη ένδειξη για τις άμεσες προτεραιότητες του σχολείου. Για παράδειγμα, η εξέταση των τομέων που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, με σκοπό την εξέλιξή τους σε υψηλότερο επίπεδο, θα ήταν ένα καλό σημείο έναρξης του σχεδιασμού. Η όλη διαδικασία θα συντονίζεται από τη Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε.

Χρόνος υλοποίησης αυτοαξιολόγησης

Η διαδικασία αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της σχολικής μονάδας όσον αφορά την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο (2) έως τριών (3) εβδομάδων. Ωστόσο, το χρονικό αυτό περιθώριο μπορεί να διαφέρει από σχολείο σε σχολείο.

Έλεγχος προόδου

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, το σχολείο θα πρέπει να έχει:
 • διεξάγει μια εσωτερική διάγνωση αξιοποιώντας το Εργαλείο διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε.
 • χρησιμοποιήσει το Πλαίσιο αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για να προσδιορίσει τα στάδια ανάπτυξης του σχολείου για τις Τ.Π.Ε.
 • σκεφτεί με ποιον τρόπο οι Τ.Π.Ε. μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση και τη διδασκαλία για όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων αυτών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.
 • καθορίσει τις προτεραιότητες για τις Τ.Π.Ε., στη βάση των αποτελεσμάτων από την αξιοποίηση του Πλαισίου αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 • ξεκαθαρίσει και επιβεβαιώσει τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε σχέση με τη γενική στρατηγική που έχει καθορίσει η σχολική μονάδα.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
 • FaceBook
 • Twitter
 • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο