ΒΗΜΑ 4: Αξιολόγηση Σχεδίου δράσης


Η αξιολόγηση είναι το τελικό βήμα στον κύκλο προγραμματισμού και παρέχει τη βάση για τον επόμενο κύκλο προγραμματισμού. Είναι σε αυτό το σημείο που το σχολείο αξιολογεί πόσο καλά έχει επιτύχει τους στόχους που έθεσε στο Σχέδιο δράσης και κατά πόσο τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες προτεραιότητες. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί συνεχή επανεξέταση και αναστοχασμό μέσα από καλά προσδιορισμένες διαδικασίες παρακολούθησης.

Η αξιολόγηση χρειάζεται να γίνεται σε δύο (2) επίπεδα: σε επίπεδο δράσεων αλλά και σε επίπεδο συνολικής υλοποίησης του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε.

Αξιολόγηση δράσεων

Στην ανάλυση του Σχεδίου δράσης (Μέρος 3 από το έντυπο για το Σχέδιο δράσης) γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα εργαστεί η σχολική μονάδα, για κάθε δράση ξεχωριστά, ώστε να υλοποιήσει τις προτεραιότητες που έχει θέσει. Στο μέρος αυτό καθορίζονται συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα και δείκτες επιτυχίες, όπως επίσης και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων. Κατ’ επέκταση, ο σχεδιασμός αυτός, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία αξιολόγησης της πορείας της σχολικής μονάδας, σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε.

Από την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε μίας δράσης ξεχωριστά, θα εξαρτηθεί και η συνολική επιτυχία του Σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας. Επομένως, ο ρόλος όσων εμπλέκονται σε κάθε δράση είναι καθοριστικός, και απαιτεί την εμπλοκή τους στις διαδικασίες αξιολόγησης και ανατροφοδότησης.

Με την ολοκλήρωση της κάθε δράσης και τη συλλογή πληροφοριών (βλ. προηγούμενη ενότητα), χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση της όλης δράσης εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων και με την υποστήριξη της Συντονιστικής ομάδας για τις Τ.Π.Ε., όσον αφορά:
 • την επιτυχία της συγκεκριμένης δράσης ως προς την επίτευξη των στόχων της δραστηριότητας, στη βάση των δεικτών επιτυχίας που έχουν τεθεί.
 • την ανταπόκριση των συναδέλφων και τα σχόλια που δεχτήκατε.
 • την ανταπόκριση των μαθητών όπου ισχύει.
 • τα σημεία της δραστηριότητας που θα κρατούσατε.
 • τα σημεία της δραστηριότητας που θα αλλάζατε.
Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί το έντυπο Αξιολόγηση δράσης. Το έντυπο αυτό μπορείτε να το βρείτε στο «Παράρτημα» στην Ενότητα Έντυπα Προγράμματος.

Αξιολόγηση Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε.

Τον συντονιστικό ρόλο της αξιολόγησης του Σχεδίου δράσης έχει η Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε. Στο Βήμα 1 της διαδικασίας σχεδιασμού, το σχολείο είχε προχωρήσει σε μια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της σχολικής μονάδας, μέσα από το Εργαλείο διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε. και το Πλαίσιο αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., ώστε να διαπιστώσει σε ποιο επίπεδο βρίσκεται σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. Τα αποτελέσματα της πιο πάνω διαδικασίας αποτελούν το σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί στο τέλος του κύκλου προγραμματισμού.

Πιο κάτω παρατίθενται μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τη Συντονιστική ομάδα να διαπιστώσει αν το σχολείο οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, εκπληρώνοντας τις προτεραιότητες που έχει θέσει, σύμφωνα με το όραμα για τις Τ.Π.Ε. που έχει καταγράψει. Οι ερωτήσεις αυτές είναι χωρισμένες σε τομείς, στη βάση του Πλαισίου Αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Διοίκηση και ηγεσία
 • Με ποιον τρόπο η σχολική ηγεσία διευθύνει και διαχειρίζεται τη διαδικασία υλοποίησης;
 • Η σχολική ηγεσία στηρίζει ενεργά τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή τους πρακτική;
 • Το όραμα του σχολείου, όπως έχει καταγραφεί, δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για το Σχέδιο δράσης;
 • Το Σχέδιο δράσης που αναπτύχθηκε ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα για τη σχολική χρονιά;
 • Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού πυρήνα και της Συντονιστικής ομάδας για τις Τ.Π.Ε. ήταν σημαντικός για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία; Με ποιον τρόπο;
 
Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης
 • Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη το Σχέδιο δράσης κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού των μαθημάτων τους;
 • Οι δράσεις, όπως αναλύονται εντός του Σχεδίου δράσης βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στο να ενσωματώσουν δραστηριότητες Τ.Π.Ε. στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης;
 • Με ποιον τρόπο οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν την πρόοδο υλοποίησης δράσεων στις τάξεις τους;
 • Οι μαθητές αισθάνονται ότι η εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν;
 
Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
 • Ποιες πρόνοιες έχουν ληφθεί εντός του σχολείου, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εμπλέκονται σε μια συνεχή διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και δραστηριοτήτων συνεργασίας σε σχέση με τις Τ.Π.Ε.;
 • Το σχολείο διοργάνωσε ή παρείχε διευκολύνσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών;
 • Από ποια σεμινάρια ή προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης είχε επωφεληθεί το διδακτικό προσωπικό;
 
Κουλτούρα Σχολείου
 • Έχει αναπτυχθεί η απαραίτητη κουλτούρα στη σχολική μονάδα για την αξιοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων μάθησης με την υποστήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών;
 • Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και μοιράζονται εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση;
 • Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αναστοχασμού για την επιτυχία της διδακτικής πρακτικής τους;
 • Το σχολείο χρησιμοποίησε τις Τ.Π.Ε. για καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα;
 • Το σχολείο ενίσχυσε και προώθησε την παρουσία του στο διαδίκτυο;
 • Το σχολείο αναδεικνύει τις εργασίες των μαθητών σε ψηφιακή μορφή, π.χ. μέσω της σχολικής ιστοσελίδας;
 • Το σχολείο προχώρησε στην εισαγωγή και χρήση ενός διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος;
 • Η πολιτική ορθής χρήσης των Τ.Π.Ε. είναι προτεραιότητα τόσο εντός όσο εκτός της σχολικής τάξης;
 
Υποδομές και εξοπλισμός
 • Ποιον νέο εξοπλισμό Τ.Π.Ε. έχει εξασφαλίσει το σχολείο;
 • Είναι επαρκής η τεχνολογική υποδομή και ο εξοπλισμός που έχει το σχολείο; Ποιες διευθετήσεις έχουν γίνει για διασφάλιση της πρόσβασης;
 • Είναι επαρκής η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται για τον εν λόγω εξοπλισμό; Ποιες διευθετήσεις έχουν γίνει;
 • Ποιες ψηφιακές πηγές και περιεχόμενο χρησιμοποιεί το σχολείο; Παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία;
 
Ανατροφοδότηση
Όπως σε όλα τα πεδία του σχολικού προγραμματισμού, η ανατροφοδότηση και τα αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν ζωτικής σημασίας συστατικά κάθε διαδικασίας αξιολόγησης. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι αλλαγές που έχουν επέλθει μετά την εφαρμογή και υλοποίηση του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε. έχουν ενισχύσει τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο. Πιο κάτω παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές παραμέτρους που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με τα θέματα Τ.Π.Ε. στο σχολείο:
 • Υπάρχει ανατροφοδότηση σε επίπεδο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, π.χ. από τον Επιθεωρητή του σχολείου (ή από Κλιμάκιο Επιθεωρητών);
 • Υπάρχει ανατροφοδότηση από το προσωπικό του σχολείου (εκπαιδευτικούς, διευθυντική ομάδα, υποστηρικτές, συμβούλους, άλλους);
 • Ποια η γνώμη των γονέων; Υπάρχει ανατροφοδότηση κατά τις συναντήσεις γονέων με τους εκπαιδευτικούς, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα;
 • Ποια ανατροφοδότηση έχει δώσει η οικεία Σχολική Εφορεία;
 • Υπάρχει ανατροφοδότηση από τους μαθητές για την επίδραση του Σχεδίου δράσης;
Η Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε. θα πρέπει να λάβει υπόψη της το σύνολο της ανατροφοδότησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το υφιστάμενο Σχέδιο δράσης και να το χρησιμοποιήσει αναλόγως στη μελλοντική του αναθεώρηση.
 

Έλεγχος προόδου

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, το σχολείο θα πρέπει να έχει:
Correct καθορίσει διαδικασίες αξιολόγησης.
Correct επιζητήσει ανατροφοδότηση από το σύνολο των εμπλεκόμενων ομάδων για την επίδραση του Σχεδίου δράσης.
Correct ξεκινήσει την ενδιάμεση αξιολόγηση του Σχεδίου δράσης.
Correct χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση, για να τροφοδοτήσει τον επόμενο κύκλο σχεδιασμού. 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
 • FaceBook
 • Twitter
 • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο