ΒΗΜΑ 3: Υλοποίηση & παρακολούθηση Σχεδίου δράσης


Εφόσον ολοκληρωθεί η καταγραφή του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε. και φέρει την υπογραφή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τότε το σχολείο είναι έτοιμο να το εφαρμόσει. Η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου δράσης αλλά και η συνεχής παρακολούθηση της προόδου του, απαιτεί συλλογική προσπάθεια και την εμπλοκή όλης της σχολικής κοινότητας, με το κάθε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού να έχει τον δικό του ρόλο να διαδραματίσει.

Η παρακολούθηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της κάθε δράσης ξεχωριστά, θα δώσει στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πρόοδο που έχουν κάνει στη βάση των σκοπών, στόχων και δεικτών επιτυχίας που έχουν θέσει. Με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση που θα ακολουθήσει, θα μπορούν να εντοπίσουν τυχόν ελλείψεις ή προβλήματα και να προβούν έγκαιρα σε διορθωτικές ενέργειες, όπου και όπως απαιτείται. Τονίζεται ότι σκοπός της διαδικασίας παρακολούθησης είναι να κρατήσει το Σχέδιο δράσης στη σωστή τροχιά, να επιτρέψει βελτιωτικές αλλαγές όπου χρειάζεται και να εξασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Για τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε., απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταγραφή απλών και πρακτικών μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης για κάθε δράση. Μέσα από το Σχέδιο δράσης πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα ποιος δίνει αναφορά, σε ποιον και πόσο συχνά.

Καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της επιτυχούς υλοποίησης του Σχεδίου δράσης έχουν ο Διευθυντής του σχολείου, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες, η Συντονιστική ομάδα αλλά και όλο το προσωπικό του σχολείου.

Διευθυντής του σχολείου

Η ηγεσία του σχολείου αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε. Ο Διευθυντής κατευθύνει την πορεία υλοποίησης:
 • υποστηρίζοντας τον ρόλο των Εκπαιδευτικών πυρήνων και της Συντονιστικής ομάδας
 • εξασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη του προσωπικού έχουν ένα αντίγραφο του σχεδίου και ότι οι ρόλοι τους έχουν κατανοηθεί πλήρως. Ο Διευθυντής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού έχουν λάβει γνώση του Σχεδίου δράσης και έχουν την απαραίτητη βοήθεια, όπου και όταν χρειάζεται, για την υλοποίησή του
 • παρακολουθώντας την πρόοδο του Σχεδίου δράσης, ζητώντας παράλληλα τη συμβουλή των μελών του προσωπικού του σχολείου σε τακτά διαστήματα, τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα
 • διευκολύνοντας την αξιολόγηση του Σχεδίου δράσης σε τριμηνιαία βάση
 • εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και την υποστήριξη του Συνδέσμου Γονέων και άλλων τοπικών φορέων
 • διασφαλίζοντας ότι καλύπτονται οι στόχοι υπό τη γενική στρατηγική του σχολείου.
 

Εκπαιδευτικοί πυρήνες

Οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου δράσης, με τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν ότι το σχέδιο ανήκει στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Πέρα από την ευθύνη που έχουν οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες για τη συνολική εποπτεία και παρακολούθηση του Σχεδίου δράσης για τις Τ.Π.Ε., για να διασφαλίσουν ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί με επιτυχία, χρειάζεται να συνεισφέρουν στις πιο κάτω περιοχές:
 1. Υποστήριξη διδακτικού προσωπικού
 2. Επαγγελματική μάθηση
 3. Υλικοτεχνική υποδομή.
Οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες θα έχουν τη συνεχή στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του υποστηρικτή που θα έχει το κάθε σχολείο. Η υποστήριξη αυτή θα προσφέρεται μέσα από επισκέψεις στη σχολική μονάδα αλλά και μέσα από συχνή επικοινωνία διαδικτυακά. Παράλληλα, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να έχουν προτεραιότητα σε επιμορφωτικές δράσεις που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε θέματα Τ.Π.Ε. για τη δική τους επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη.
1. Υποστήριξη διδακτικού προσωπικού
Η παροχή υποστήριξης προς τους εκπαιδευτικούς, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας εφαρμογής του Σχεδίου δράσης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου δράσης, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες θα πρέπει να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν το διδακτικό προσωπικό. Αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
 • συζήτηση για θέματα Τ.Π.Ε. σε τακτά διαστήματα, τόσο επίσημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας προσωπικού ή την ώρα συντονισμού όσο και ανεπίσημα με μεμονωμένα μέλη του προσωπικού.
 • διευθέτηση συνδιδασκαλιών ή παρακολουθήσεων μαθημάτων από εκπαιδευτικούς με περισσότερη αυτοπεποίθηση ή/και δεξιότητες ενσωμάτωσης Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
 • ανταλλαγή ιδεών, εκπαιδευτικού υλικού ή/και προσεγγίσεων διαχείρισης της τάξης εκεί όπου αποδεικνύονται ότι έχουν θετικά αποτελέσματα για μεμονωμένους εκπαιδευτικούς, με άλλα μέλη του προσωπικού.
 • ανταλλαγή σχεδίων μαθημάτων, υποδείξεων ή συμβουλών ανάμεσα σε όλα τα μέλη του προσωπικού στο σχολικό δίκτυο.
 
2. Επαγγελματική μάθηση
Με τη συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη των Τ.Π.Ε., κρίνεται επιτακτική η προσαρμογή της επαγγελματικής μάθησης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σύγχρονες απαιτήσεις και εξελίξεις της νέας αυτής πραγματικότητας. Κατ’ επέκταση, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι οι συνεχιζόμενες ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού επανεξετάζονται τακτικά και ικανοποιούνται. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες μπορούν να:
 • προσδιορίσουν τις ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των υπόλοιπων συναδέλφων τους, σε ατομικό επίπεδο ή επίπεδο ειδικότητας (για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να αξιοποιηθεί το Εργαλείο διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε.).
 • κατηγοριοποιήσουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε θεματικές ενότητες σε επίπεδο σχολείου.
 • ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για σχετικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία μπορεί να προσφέρονται είτε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είτε από άλλους φορείς του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • οργανώσουν ενδοσχολικές επιμορφώσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν την ώρα της συνεδρίας του προσωπικού ή την ώρα συντονισμού ειδικοτήτων ή αδελφών τμημάτων ή ακόμη και σε άλλον εργάσιμο χρόνο, μετά από σχετική διευθέτηση.
 • παραπέμψουν σε άρθρα, αναφορές κτλ., σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας.
 
3. Υλικοτεχνική υποδομή
Εξίσου σημαντική είναι η διαθεσιμότητα και αξιοποίηση, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές, της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου για τις Τ.Π.Ε. Για την απρόσκοπτη και σωστή χρήση της υποδομής αυτής, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες μπορούν να στηρίξουν και να κατευθύνουν την πορεία υλοποίησης:
 • εγγράφου πολιτικής διαδικασιών για επίλυση τεχνικών προβλημάτων.
 • οδηγού με απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα προς εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 • «Κέντρου Τεχνικής Βοήθειας» που μπορεί να στελεχώνεται τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές.
 • συστήματος κρατήσεων / δανεισμού του διαθέσιμου εξοπλισμού και υποδομών.
 • εξεύρεσης πόρων που να στοχεύουν στην εξασφάλιση εξοπλισμού Τ.Π.Ε., με βάση το Σχέδιο δράσης του σχολείου.
 

Συντονιστική ομάδα

Η Συντονιστική ομάδα έχει ως ρόλο τη διασφάλιση της συμμετοχής όλης της σχολικής μονάδας στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., μέσα από την εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων ομάδων. Τα μέλη της Συντονιστικής ομάδας υποστηρίζουν και υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση του σχολείου και τους Εκπαιδευτικούς πυρήνες.

Ο ρόλος της είναι συντονιστικός και καθοδηγητικός. Αναμένεται να έχει συνολική εικόνα για την υλοποίηση του Σχεδίου δράσης και θα μπορεί να δίνει εισηγήσεις για τη συνεχή βελτίωση του έργου που υλοποιείται.

Προσωπικό του Σχολείου

Ο ρόλος του προσωπικού του σχολείου είναι, επίσης, πολύ σημαντικός, καθώς οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να εμπλακούν στην υλοποίηση των δράσεων που προγραμματίζονται εντός του Σχεδίου δράσης. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου δράσης:
 • λαμβάνοντας γνώση και στηρίζοντας την όλη προσπάθεια.
 • ανταλλάζοντας ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό με άλλους συναδέλφους.
 • εξασφαλίζοντας ότι οι διαθέσιμες Τ.Π.Ε. ενσωματώνονται στις δραστηριότητες των μαθημάτων.
 • χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του Προγράμματος, από την οποία μπορεί να βρει ιδέες και εργαλεία για την επιτυχή ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία.
 • εντοπίζοντας και επιδιώκοντας τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση, με βάση τις προσωπικές του ανάγκες, με τη βοήθεια της Συντονιστικής ομάδας για τις Τ.Π.Ε.
 • δημιουργώντας ή συμβάλλοντας στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και μαθησιακών σχεδιασμών.
 • συμβάλλοντας στις αναφορές προόδου σχετικά με την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων για κάθε δράση, μέσα από παρατήρηση ή/και συλλογή δεδομένων, ακολουθώντας τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα έχουν συμφωνηθεί στο Σχέδιο δράσης.
 

Έλεγχος προόδου

 
Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, το σχολείο θα πρέπει να έχει:
correct ξεκαθαρίσει τους ρόλους και υπευθυνότητες όλων των μελών του προσωπικού σε σχέση με την υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου δράσης.
correct αναπτύξει διαδικασίες παρακολούθησης για την πρόοδο του Σχεδίου δράσης.
correct προβλέψει υποστήριξη προς όλους του εκπαιδευτικούς, σε συνεχή βάση.
correct λάβει υπόψη τις ανάγκες του προσωπικού για συνεχή επαγγελματική μάθηση
correct αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. στο σχολείο.


 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
 • FaceBook
 • Twitter
 • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο