ΒΗΜΑ 2: Ετοιμασία Σχεδίου δράσης για τις ΤΠΕ


Αφού έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα, αξιοποιώντας το Εργαλείο διάγνωσης και το Πλαίσιο αναφοράς και, επομένως, έχουν καθοριστεί οι προτεραιότητες της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις Τ.Π.Ε., το σχολείο καλείται να απαντήσει στο ερώτημα «Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε το σχολείο στο επόμενο επίπεδο ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα;». Όλη η εξελικτική πορεία θα πρέπει να περιγράφεται στο Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. Τον κύριο λόγο για την ετοιμασία του Σχεδίου δράσης έχει η Συντονιστική ομάδα του σχολείου. Παρόλα αυτά, είναι σημαντική η διαβούλευση και συνεργασία της Συντονιστικής Ομάδας με όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το έντυπο για το Σχέδιο δράσης μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στο «Παράρτημα» στην Ενότητα Έντυπα Προγράμματος.

Ανάπτυξη του Σχεδίου δράσης

Το Σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια μέρη:
 • Μέρος 1: Προετοιμασία
  • Ονοματεπώνυμο Διευθυντή, Εκπαιδευτικού πυρήνα και Συντονιστικής ομάδας
  • Όραμα και αποστολή σχολικής μονάδας
  • Όραμα σχολικής μονάδας για τις Τ.Π.Ε.
  • Αποτελέσματα εφαρμογής του Εργαλείου διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε.
  • Αποτελέσματα εφαρμογής του Πλαισίου αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 • Μέρος 2: Σχεδιασμός
  • Γενική περιγραφή προτεραιοτήτων, στόχων και δραστηριοτήτων
 • Μέρος 3: Ανάλυση
  • Αναλυτική περιγραφή στόχων και δραστηριοτήτων
 • Μέρος 4: Δήλωση
  • Διαθέσιμος προϋπολογισμός
  • Λίστα ελέγχου για παράλληλη εφαρμογή και άλλων πολιτικών στο σχολείο που έχουν άμεση σχέση με τις Τ.Π.Ε. (και το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε.)
  • Υπογραφές και ημερομηνία
 
Μέρος 1: Προετοιμασία
Στο εισαγωγικό αυτό μέρος του Σχεδίου δράσης, κάθε σχολείο παρέχει πληροφορίες για τα προκαταρκτικά στάδια του σχεδίου. Αρχικά ορίζονται τα μέλη της Συντονιστικής ομάδας για τις Τ.Π.Ε., τα οποία έχουν και τον κύριο ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού. Ακολούθως, περιλαμβάνεται η δήλωση του οράματος και αποστολής του σχολείου (στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού), καθώς επίσης και το όραμα που έχει θέσει για τις Τ.Π.Ε. Παρατίθεται, επίσης, μια σύντομη περιγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού για τις Τ.Π.Ε., καθώς και μια αποτίμηση για το επίπεδο δεξιοτήτων Τ.Π.Ε. του διδακτικού προσωπικού. Η ολοκληρωμένη καταγραφή και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Εργαλείου διάγνωσης για τις Τ.Π.Ε., καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Πλαισίου αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (βλ. προηγούμενη Ενότητα «Βήμα 1»), επισυνάπτονται στο τέλος του Σχεδίου δράσης.
Μέρος 2: Σχεδιασμός
Στο μέρος αυτό του Σχεδίου δράσης δίνεται μια γενική περιγραφή του συνολικού σχεδιασμού γύρω από όλους τους τομείς του Πλαισίου αναφοράς (βλ. Εικόνα 2). Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. (όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην προηγούμενη ενότητα), τους στόχους που προκύπτουν από την κάθε μία προτεραιότητα, καθώς επίσης και τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του κάθε στόχου. Κάθε προτεραιότητα μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους στόχους και κάθε στόχος μπορεί να έχει μία ή περισσότερες δράσεις.

 Περιγραφή «Μέρος 2: Σχεδιασμός» από το Σχέδιο δράσης
Εικόνα 2: Περιγραφή «Μέρος 2: Σχεδιασμός» από το Σχέδιο δράσης..
Προτεραιότητες Τ.Π.Ε.
Μέχρι αυτό το στάδιο και με τη βοήθεια του Πλαισίου αναφοράς για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., το σχολείο θα πρέπει να έχει καθορίσει αριθμό προτεραιοτήτων σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. και την Εκπαίδευση. Το Σχέδιο δράσης θα έρθει να περιγράψει ουσιαστικά πώς το σχολείο θα εφαρμόσει και υλοποιήσει αυτές τις προτεραιότητες. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης για κάθε προτεραιότητα μπορεί να είναι διαφορετικός. Κάποιες προτεραιότητες μπορούν να υλοποιηθούν εντός ενός σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος (π.χ. μερικών ημερών/εβδομάδων), ενώ κάποιες άλλες να χρειάζονται περισσότερο χρόνο (π.χ. μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς).

Παράδειγμα προτεραιότητας:
Το σχολείο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στα γνωστικά πεδία της Επιστήμης, Μαθηματικών και Τεχνολογίας (STEM).
Στόχοι Τ.Π.Ε.
Κάθε προτεραιότητα αναλύεται σε έναν ή περισσότερους εφικτούς στόχους. Αυτοί οι στόχοι χρησιμοποιούνται στο να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης και εφαρμογής της κάθε προτεραιότητας.

Παράδειγμα στόχου:
Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Επιστήμης, Μαθηματικών και Τεχνολογίας θα συνεργαστούν και θα εντοπίσουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό / λογισμικό / εργαλεία Τ.Π.Ε. για χρήση από τους μαθητές. Η χρήση και αξιοποίησή του/τους θα παρακολουθείται σε τακτή βάση.
Δράσεις Τ.Π.Ε.
Κάθε στόχος θα πρέπει να αναλύεται με τη σειρά του σε μία ή περισσότερες δράσεις. Οι δράσεις αυτές, ουσιαστικά, θα μετουσιώνουν τους επιθυμητούς στόχους σε πρακτικές εφαρμογές και επιτεύγματα.

Παράδειγμα δράσης:
Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Επιστήμης, Μαθηματικών και Τεχνολογίας θα μελετήσουν τρόπους για την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού υλικού / λογισμικών / εργαλείων Τ.Π.Ε. που εντόπισαν σε αριθμό συγκεκριμένων σχεδίων μαθημάτων, τα οποία και θα εφαρμόσουν στις τάξεις τους, στη βάση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Η υλοποίηση της δράσης προγραμματίζεται για το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους.

Κατά τη συγγραφή των δράσεων, τα σχολεία μπορούν να συμβουλευτούν και το μοντέλο «SMART», έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι η κάθε δράση είναι συγκεκριμένη, μετρήσιμη, εφικτή, σχετική και χρονικά προσδιορισμένη (βλ. Εικόνα 3).

 
 
S SPECIFIC ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Καθορίστε μια συγκεκριμένη δράση που θέλετε να επιτλυχετε
M MEASURABLE ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ Είναι η δράση μετρήσιμη και πώς θα αξιολογηθεί; Αυτό θα βοηθήσει να ορίσετε το πότε αυτή η δράση έχει επιτευχθεί.
A ACHIEVABLE ΕΦΙΚΤΗ Είναι η δράση εφικτή και ποιοι πόροι και ενέργειες απαιτούνται για να υλοποιηθεί επιτυχώς;
R RELEVANT ΣΧΕΤΙΚΗ Είναι η δράση σχετική με την καθορισθείσα προτεραιότητα εντός του Σχεδίου δράσης και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες του σχολείου;
T TIME BOUND ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Πόσος χρόνος χρειάζεται για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;
 
Εικόνα 3: Μοντέλο «SMART» για τη συγγραφή δράσεων.


Μέρος 3: Ανάλυση

Στο μέρος αυτό περιγράφονται και αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια οι προτεραιότητες, στόχοι και δράσεις, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο προηγούμενο μέρος (βλ. Εικόνα 4). Για κάθε Τομέα συμπληρώνεται ξεχωριστός πίνακας, στον οποίο αναλύεται κάθε μία από τις δράσεις ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, για κάθε δράση, γίνεται καταγραφή:
 • των ατόμων που θα εμπλακούν στην υλοποίησή της,
 • των απαιτούμενων πόρων που απαιτούνται για την υλοποίησή της,
 • των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,
 • καθώς επίσης και των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσα από καθορισμένους δείκτες επιτυχίας για τη μέτρηση της αποτελεσματικής υλοποίησης του στόχου που έχει τεθεί.
Περιγραφή «Μέρος 3: Σχεδιασμός» από το Σχέδιο δράσης
Εικόνα 4: Περιγραφή «Μέρος 3: Σχεδιασμός» από το Σχέδιο δράσης..

Μέρος 4: Δήλωση

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πιο πάνω στάδια, τότε η Συντονιστική ομάδα για τις Τ.Π.Ε. του σχολείου προχωρεί σε μια καταληκτική δήλωση για το Σχέδιο δράσης. Εδώ συμπληρώνεται μια λίστα ελέγχου για την ταυτόχρονη ή παράλληλη εφαρμογή και άλλων πολιτικών στο σχολείο, που έχουν άμεση σχέση με τις Τ.Π.Ε. (και το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε.). Τέτοιες πολιτικές (ή στρατηγικές ή σχέδια δράσης) μπορεί να υφίστανται (και να υλοποιούνται) στο σχολείο και να αφορούν, για παράδειγμα, σε:
 • πολιτική εξασφάλισης / αγοράς απαιτούμενου εξοπλισμού
 • πολιτική ορθής χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικτύου
 • πολιτική για θέματα συμπεριφοράς / εκφοβισμού
 • πολιτική για κατ’ οίκον εργασία
 • άλλη σχετική πολιτική.
Σε περίπτωση ύπαρξης και υιοθέτησης τέτοιων πολιτικών στο σχολείο, θα πρέπει να γίνεται η σχετική αναφορά εντός του πίνακα (στο πεδίο «Παρατηρήσεις) και να επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο πολιτικής.

Τέλος, το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε., εφόσον ολοκληρωθεί θα πρέπει να παρουσιαστεί και να συζητηθεί ενώπιον του διδακτικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένης και της διευθυντικής ομάδας) του σχολείου, το οποίο θα δώσει και την έγκρισή του.
 

Έλεγχος προόδου

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, το σχολείο θα πρέπει να έχει:
Correct   καταγράψει τις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας στο Σχέδιο δράσης
Correct   καθορίσει στόχους και δραστηριότητες για κάθε προτεραιότητα.
Correct   διασφαλίσει ότι το Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. είναι αποδεκτό και έχει υπογραφεί από τη διοίκηση του σχολείου.
Correct   ολοκληρώσει την ανάπτυξη του Σχεδίου δράσης. 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
 • FaceBook
 • Twitter
 • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο