Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Σχετικά με την Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Τι είναι το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE;

Όπως έχει αναφερθεί, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην ερμηνεία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην έκθεση αναφοράς SELFIE του σχολείου σας, ώστε να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές πληροφορίες ως βάση για τη δημιουργία ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης, το οποίο θα βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα, για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το σχέδιο που θα αναπτύξετε (αυτό που αποκαλούμε Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE) είναι ένα αυτόνομο έγγραφο που προτείνει δράσεις με δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν εντός μίας σχολικής χρονιάς (ή σε κάποιες περιπτώσεις εντός μεγαλύτερου διαστήματος, μέχρι και εντός τριών χρόνων). Οι δράσεις αυτές θα υλοποιούνται, θα παρακολουθούνται, θα διαμορφώνονται (όπου χρειάζεται), και ακολούθως θα αξιολογούνται ως προς την επίδρασή τους στην βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας του σχολείου σας, ανάλογα με τις περιοχές του SELFIE που έχετε επιλέξει. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Δράσης θα σας βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή του, δημιουργώντας έτσι μια κυκλική προσέγγιση για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας, σε όλα τα επίπεδα του σχολείου. Επομένως, ο βασικός σκοπός είναι η καλλιέργεια και η διατήρηση μίας συνεχούς, συστηματικής διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά όλα τα μέλη της κοινότητας μάθησης του σχολείου.

Το Σχέδιο Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE, θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου βελτίωσης της σχολικής μονάδας ή να σχετίζεται με άλλες εκπαιδευτικές πολιτικές ή εκπαιδευτικά πλαίσια που καθορίζονται για τα σχολεία της περιοχής και/ή της χώρας σας. Μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις ψηφιακές στρατηγικές και πρακτικές του σχολείου, βάσει των αποτελεσμάτων του SELFIE (Βήματα 1 & 2 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  2. Ιεράρχηση των επιλεγμένων περιοχών και θεματικών του SELFIE οι οποίες χρήζουν δράσης και καθορισμός στόχων για επίτευξη βελτίωσης, σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο (Βήμα 3 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  3. Γενική περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα υλοποιηθούν για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων (Βήμα 4 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  4. Λεπτομερής αναλυτική περιγραφή κάθε δραστηριότητας, προσδιορίζοντας στοιχεία όπως τον υπεύθυνο, το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται η δραστηριότητα (Βήμα 5 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  5. Αναστοχαστικά σχόλια για κάθε δραστηριότητα που υλοποιείται σε σχέση με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, καθώς και ενδεχόμενες εισηγήσεις για μελλοντικές βελτιώσεις (Βήμα 7 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  6. Αναστοχαστικά σχόλια επί της γενικής εφαρμογής και του αποτελέσματος του σχεδίου δράσης, μετά την ολοκλήρωσή του, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικό κύκλο επανάληψης του σχεδίου δράσης (Βήμα 7 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).

Μπορείτε να κατεβάσετε πρότυπο του Σχεδίου Δράσης, ως αρχείο της Microsoft Word ή σε μορφή PDF. Κάθε σχολείο μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα το πρότυπο Σχέδιο Δράσης ως έχει ή να το τροποποιήσει, αν χρειάζεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες.

en_GBEnglish