Χρονοδιάγραμμα

Γίνε Καινοτόμο Σχολείο

Σημαντικές Ημερομηνίες

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
Δήλωση συμμετοχής
Τελευταία ημέρα υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα από τη ιστοσελίδα pi-eggrafes.ac.cy
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Εναρκτήρια συνάντηση
Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα. Στη συνάντηση χρειάζεται να συμμετέχει/ουν ο/η Συντονιστής του Προγράμματος ή/και ο Διευθυντής/τρια του σχολείου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 09:00-10:30.
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Οκτώβριος 2021
Αυτοαξιολόγηση SELFIE
Συμπλήρωση διαδικτυακά ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης SELFIE από το Διευθυντή του σχολείου, τους Εκπαιδευτικούς και ομάδας μαθητών του σχολείου.
Οκτώβριος 2021
Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021
Προκαταρκτικό Σχέδιο δράσης
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προκαταρκτικού Σχεδίου δράσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.
Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021
Πρωτη συνάντηση προόδου
Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προόδου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθέι διαδικτυακά στις 12:00-13:00
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021
Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2022
Δευτερη συνάντηση προόδου
Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση προόδου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθέι διαδικτυακά στις 12:00-13:00
Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2022
Σάββατο, 30 Απριλίου, 2022
Υποβολή στοιχείων δράσεων
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αναλυτικών στοιχείων και αξιολόγησης δράσεων που έχουν υλοποιηθεί
Σάββατο, 30 Απριλίου, 2022
Μάιος - Ιούνιος, 2022
Τελικη Ημερίδα
Τελική ημερίδα Προγραμμάτων Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι. για τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Μάιος - Ιούνιος, 2022