Πρόγραμμα
Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη σχολική μονάδα για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες

Tο Πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως στόχο να βοηθήσει τα σχολεία να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη των αναγκών τους, ως προς τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης και να αναπτύξουν το δικό τους ψηφιακό σχέδιο δράσης, που να απευθύνεται στις ανάγκες που εντοπίστηκαν. Κάθε σχολική μονάδα, που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, καλείται να προχωρήσει σε μία διαδικασία αναστοχασμού, σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, μέσω των εργαλείων SELFIE και SELFIE for TEACHERS. Ακολούθως, καλείται να αξιοποιήσει την εργαλειοθήκη SELIFE PTK για να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα από το SELFIE, να καθορίσει προτεραιότητες ως προς την ψηφιακή εκπαίδευση και να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει ένα Σχέδιο δράσης στη βάση του SELFIE. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας της σχολικής μονάδας.

Για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ψηφιακού Σχεδίου δράσης και την επιτυχή εφαρμογή του, είναι σημαντική τόσο η ενεργός συμμετοχή της Διεύθυνσης όσο και ομάδας εκπαιδευτικών του σχολείου. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, αριθμός επιλεγμένων εκπαιδευτικών ορίζονται από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες. Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών πυρήνων είναι να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής μονάδας για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, θα γίνονται διαδικτυακές συναντήσεις ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και την ανάπτυξη κουλτούρας διαμοιρασμού καλών πρακτικών. Παράλληλα, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες θα τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα λαμβάνουν σχετική πιστοποίηση. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία θα λαμβάνουν αντίστοιχη πιστοποίηση.

Εργαλειοθήκη SELFIE PTK​

Η εργαλειοθήκη “SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit” ή απλά “SELFIE PTK” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου SHERPA, για να βοηθά τα σχολεία να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη των αναγκών τους ως προς την ψηφιακή τους ικανότητα όπως αυτές απορρέουν από τον αναστοχασμό τους μέσω του εργαλείου SELFIE και, στη βάση αυτή, να αναπτύξουν το δικό τους ψηφιακά καινοτόμο σχέδιο δράσης που να απευθύνεται στις ανάγκες που εντοπίστηκαν.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ SELFIE PTK

Οδηγός SELFIE PTK σε έντυπη μορφή

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την εργαλειοθήκη SELFIE PTK τόσο σε διαδικτυακή μορφή (μέσα από αυτή την ιστοσελίδα) όσο και σε έντυπη μορφή. Προς το παρόν σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά.

#SELFIEPTKMOOC

Ενδυνάμωση της ψηφιακής ικανότητας του σχολείου σας: από τον αναστοχασμό έως τα καινοτόμα σχέδια δράσης

Διαδικτυακό μάθημα (Massive Open Online Course – MOOC) το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα σχολεία να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του εργαλείου SELFIE  για να αναπτύξουν ένα καινοτόμο σχέδιο δράσης με τη βοήθεια του Selfie Helper και της εργαλειοθήκης SELFIE ΡΤΚ, των δύο κύριων προϊόντων του ευρωπαϊκού έργου SHERPA.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ SELFIE PTK

Τι είναι το SELFIE;

Το SELFIE είναι ένα δωρεάν, προσαρμόσιμο εργαλείο που βοηθά τα σχολεία να αναλογιστούν σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.

#SELFIEforTEACHERS_EU

Τι είναι το SELFIE for TEACHERS

Το SELFIE for TEACHERS είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αναστοχασμού που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να μάθουν περισσότερα για την ψηφιακή τους ικανότητα. 

elGreek