Συμμετοχή

ΓΙΝΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αίτηση Συμμετοχή​ς στο Πρόγραμμα

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγεί μικρός αριθμός σχολείων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, βάσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να υποστηρίζουν επαρκώς τις προσδοκίες του σχολείου από το Πρόγραμμα.

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ, στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες), μέχρι και την Πέμπτη, 7/10/2021. Η δήλωση συμμετοχής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή του σχολείου, τις προσδοκίες της σχολικής μονάδας από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα και στοιχεία των Εκπαιδευτικών πυρήνων. Σημειώνεται ότι για την είσοδο των σχολείων στην πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός του σχολείου.

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό €250, για κάλυψη σχετικών εξόδων. Το ποσό θα αποσταλεί στα σχολεία (μέσω των οικείων σχολικών εφορειών), εφόσον θα έχουν διαμορφώσει το Σχέδιο Δράσης.

Παράλληλα, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας.