Συμμετοχή

ΓΙΝΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αίτηση Συμμετοχή​ς στο Πρόγραμμα

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ, στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες), μέχρι και την Δευτέρα, 2/10/2023. Η δήλωση συμμετοχής της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή του σχολείου, τις προσδοκίες της σχολικής μονάδας από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα και στοιχεία των Εκπαιδευτικών πυρήνων. Σημειώνεται ότι για την είσοδο των σχολείων στην
πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός του σχολείου.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγεί αριθμός σχολείων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, ανάλογα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα σχολεία που επιλεγούν, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο SELFIE και να υποβάλουν προκαταρκτικό Σχέδιο δράσης, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του Προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποχωρούν από το Πρόγραμμα και τη θέση τους θα μπορούν να πάρουν σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή αλλά δεν επιλέγηκαν. Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα δοθεί χρηματικό ποσό €250, για κάλυψη σχετικών εξόδων, μόνο αφότου έχουν συμπληρώσει το SELFIE και έχουν υποβάλει προκαταρκτικό Σχέδιο δράσης. Το ποσό θα αποσταλεί στα σχολεία, μέσω των οικείων σχολικών εφορειών.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας.

en_GBEnglish