Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

STEP 04.

Συνοπτική περιγραφή δράσεων

Το βήμα αυτό σάς βοηθά να περιγράψετε τις δράσεις προς επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων που εντοπίστηκαν για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE του σχολείου σας.

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα

Έχοντας εντοπίσει τις βασικές πτυχές (προτεραιότητες και στόχους) που χρήζουν δράσης για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας του σχολείου (Βήματα 1-3), είστε πλέον έτοιμοι να αναπτύξετε το Σχέδιο Δράσης στη βάση του  SELFIE που πρόκειται να εφαρμόσει το σχολείο σας.

Σε αυτό το βήμα, θα:

 • Διατυπώσετε έναν κατάλογο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν.
 • Ξεκινήσετε την περιγραφή του Σχεδίου Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE, βάσει των αποτελεσμάτων από τα προηγούμενα βήματα (Φάση 1).

Πώς υλοποιούμε το βήμα αυτό;

Το Βήμα 4 περιλαμβάνει την περιγραφή των δραστηριοτήτων που σκοπεύετε να εφαρμόσετε στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE. Το εν λόγω σχέδιο δράσης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στο επόμενο βήμα (Βήμα 5), αποτελεί ένα περιεκτικό έγγραφο που σας βοηθά να οργανώσετε, να υλοποιήσετε και να αξιολογήσετε δραστηριότητες.

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με ανταλλαγή ιδεών που να περιγράφουν συνοπτικά ένα αρχικό σύνολο δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων που έχετε καθορίσει στο Βήμα 3. Μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε μία ή περισσότερες δραστηριότητες προς αντιμετώπιση του κάθε στόχου. Κάποιοι στόχοι ίσως χρειάζονται ένα σύντομο χρονικό διάστημα μερικών μηνών, ενώ άλλοι μπορεί να χρειάζονται πάνω από ένα χρόνο για να επιτευχθούν. Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αυτών, μην πάψετε να διερωτάστε κατά πόσο οι δραστηριότητές σας ανταποκρίνονται όντως στα αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων (για παράδειγμα μπορείτε να αντιγράψετε τις προτεραιότητες και τους στόχους σας από το Βήμα 3 στο πρότυπο του Σχεδίου Δράσης για να τα έχετε εύκαιρα κατά το βήμα αυτό).

Για να διασφαλίσετε ότι οι δραστηριότητες του σχεδίου δράσης σας καθορίζονται με σωστό και αξιόπιστο τρόπο, μπορείτε να συμβουλευτείτε την προσέγγιση S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound): Η κάθε δραστηρίοτητα, δηλαδή, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, μετρήσιμη, εφικτή, σχετική με τις υφιστάμενες συνθήκες του σχολείου και την επίτευξη της συγκεκριμένης δηλωμένης προτεραιότητας, και χρονικά προσδιορισμένη (Doran, 1981). Αν μια δραστηριότητα φαίνεται περίπλοκη και δύσκολη να επιτευχθεί, μπορείτε να την μοιράσετε σε μικρότερες ενέργειες που να εφαρμόζονται ευκολότερα και να είναι πιο διαχειρίσιμες.

Αφού έχετε καθορίσει τις δράσεις, κοιτάξτε αν πρέπει να τις ιεραρχήσετε: κάποιες δράσεις μπορεί να εξαρτώνται από άλλες, ή να έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες ή χρονοδιαγράμματα. Επίσης, σκεφτείτε να τις μοιραστείτε και να τις συζητήσετε με άλλους συναδέλφους στο σχολείο για να λάβετε την άποψη και τη συναίνεσή τους προτού προχωρήσετε.

Να θυμάστε ότι αυτό είναι ένα προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης στη βάση του  SELFIE, υπό την έννοια ότι θα το ολοκληρώσετε και θα το βελτιώσετε στα επόμενα βήματα. Επιπρόσθετα, ανά πάσα στιγμή κατά την εφαρμογή του (Φάση 3) μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη να επανέλθετε και να τροποποιήσετε ή να προσαρμόσετε το σχέδιο δράσης.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;​

Εργαλεία

Εργαλείο 4.1

Πρότυπο για Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE

Πρότυπο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων. Το πρότυπο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει. Τροποποιήστε το ελεύθερα με βάση τις ανάγκες σας!

Εργαλείο 4.2

Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης Σχεδίου δράσης

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης του Σχεδίου δράσης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από σχολεία και εκπαιδευτικές αρχές. Σκοπός της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι να παρέχει στα σχολεία ένα διαδικτυακό χώρο όπου εύκολα μπορούν να αναπτύξουν, να παρακολουθήσουν και να εκτυπώσουν το Σχέδιο Δράσης τους, στη βάση του SELFIE, για τη βελτίωση της ψηφιακής τους ικανότητας. Μακροπρόθεσμα, η πλατφόρμα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως αποθετήριο για τα σχέδια δράσης του σχολείου (για κάθε σχολική χρονιά), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για μελλοντικά σχέδια δράσης. Παράλληλα, η διαδικτυακή πλατφόρμα έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στις εκπαιδευτικές αρχές, να παρακολουθούν την πρόοδο των σχολείων, όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης και να παρέχουν ανατροφοδότηση. Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στους χρήστες που συμμετέχουν στα Προγράμματα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ), μέσα από την Ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΤΕΤ στη διεύθυνση https://tetdashboard.pi.ac.cy. Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν ή να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυακή πλατφόρμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΤΕΤ.

Συμβουλές

Συμβουλή 4.1: Συνδέσεις με εθνικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και ψηφιακό σχέδιο δράσης

Κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης σας στη βάση του SELFIE, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας οποιεσδήποτε σχετικές εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές κατευθυντήριες  που πιθανόν να σχετίζονται με τις δράσεις σας. Αναλογιστείτε επίσης πώς θα χωρούσαν εκείνες οι δράσεις στο σχέδιο βελτίωσης του σχολείου σας.

Συμβουλή 4.2: Συμπερίληψη πληροφοριών από προηγούμενα βήματα στο σχέδιο δράσης σας

Το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες από τη Φάση 1 αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των ψηφιακών στρατηγικών και πρακτικών του σχολείου (Βήμα 1 & Βήμα 2) και ένα ιεραρχημένο κατάλογο των περιοχών και επιλεγμένων θεματικών του SELFIE που εντοπίστηκαν ότι χρήζουν δράσης, μαζί με τους στόχους που τέθηκαν για την επίτευξη βελτιώσεων που να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο (Βήμα 3). Παρόλο που η συμπερίληψη των πληροφοριών αυτών στο Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE είναι προαιρετική, αν το πράξετε, θα σας επιτρέψει να έχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες μαζί σε ένα μόνο έγγραφο.

Συμβουλή 4.3: Παραδείγματα στόχων βελτίωσης ικανοτήτων και δράσεις εμπνευσμένες από άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια

‘Εχοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα SELFIE αποτελούν τις (υποκειμενικές) αντιλήψεις των χρηστών σε κλίμακα Likert scale[1] πέντε επιπέδων, τα σχολεία ενδέχεται να επιθυμούν να καθορίσουν υψηλότερους στόχους για βελτίωση και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δράσουν έτσι ώστε να εξελίξουν τις πρακτικές τους. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να ληφθούν υπόψη παραδείγματα από υφιστάμενα μοντέλα και άλλα Ευρωπαϊκά πλαίσια ψηφιακών ικανοτήτων όπως το DigCompOrg και το DigCompEdu, ή το Πλαίσιο Ψηφιακής Μάθησης της Ιρλανδίας (Digital Learning Framework). Τα πλαίσια αυτά αποτυπώνουν και περιγράφουν βασικές ψηφιακές ικανότητες που αφορούν εκπαιδευτικούς και σχολεία, μέσα από δηλώσεις και κλιμακούμενα επίπεδα επάρκειας. Παρόλο που δεν υπάρχει απόλυτη άμεση συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων περιοχών, δεικτών και ικανοτήτων που καλύπτονται στο SELFIE και αυτών που καλύπτονται σε άλλα πλαίσια, η σύγκριση μαζί τους μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευτές και στα σχολεία καλύτερη κατανόηση του επιπέδου των διαφόρων ικανοτήτων τους και του πώς αυτές μπορούν να αναπτυχθούν. Με συλλογική δουλειά μπορούν να διατυπώσουν τους στόχους και τις δράσεις τους με πιο απτό, ακριβή και συγκεκριμένο τρόπο.

Για παράδειγμα, κάτω από την Περιοχή SELFIE «Παιδαγωγική: Εφαρμογή στην τάξη», μια από τις θεματικές είναι η «Συνεργασία των Μαθητών» (Ζ5). Αυτή συμβαδίζει με μία από τις 22 ικανότητες στο πλαίσιο DigCompEdu, και συγκεκριμένα την ικανότητα «Συνεργατική Μάθηση» κάτω από τον τομέα «Διδασκαλία και Μάθηση». Καθεμία από τις 22 ικανότητες αναλύεται σε έξι εξελικτικά στάδια για ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το που βρίσκονται και πώς μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους. Τα σχολεία μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις περιγραφές, ώστε να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους και να διατυπώσουν ανάλογα τους στόχους των δράσεών τους.

Παρόμοια, το Πλαίσιο Ψηφιακής Μάθησης της Ιρλανδίας για Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διατυπώνει αποτελεσματικές πρακτικές για τη χρήση τεχνολογιών σε δύο βασικές συνιστώσες («Διδασκαλία και Μάθηση» και «Ηγεσία και Διοίκηση»). Ένα από τα 32 πρότυπα (standard) του Digital Learning framework, και συγκεκριμένα το πρότυπο «3.2 Ο εκπαιδευτικός επιλέγει και χρησιμοποιεί πρακτικές σχεδιασμού και αξιολόγησης που βελτιώνουν τη μάθηση των μαθητών», το οποίο βρίσκεται στον τομέα «3. Ατομική Πρακτική Εκπαιδευτικών» και τη διάσταση «Διδασκαλία και Μάθηση», συμβαδίζει με τη θεματική SELFIE «G1. Αξιολόγηση ικανοτήτων», κάτω από την περιοχή SELFIE «Πρακτικές Αξιολόγησης». Για καθένα από τα 32 πρότυπα, παρέχονται δηλώσεις που περιγράφουν τις πρακτικές του σχολείου ως «αποτελεσματικές» και «εξαιρετικά αποτελεσματικές». Οι δηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα σχολεία να εντοπίσουν αποτελεσματικές ή εξαιρετικά αποτελεσματικές περιοχές της πρακτικής τους, και να καθορίσουν τις περιοχές που χρήζουν βελτίωσης.

[1] Στο SELFIE, οι επιλογές απαντήσεων για κάθε θεματική είναι: Διαφωνώ έντονα – με βάση την εμπειρία μου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθόλου / Διαφωνώ / Συμφωνώ ελαφρώς / Συμφωνώ / Συμφωνώ έντονα – με βάση την εμπειρία μου, κάτι τέτοιο ισχύει.

Συμβουλή 4.4: Ανταλλαγή ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μέσω δικτύωσης

Μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συμμετεχόντων σχολείων (σε επίπεδο χώρας) έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών με εθνικά και διεθνή σχολεία. Τα σχολεία μπορούν επίσης να ζητήσουν εισηγήσεις ως προς το πώς να ξεπεράσουν εμπόδια και δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Συμβουλή 4.5: Παραδείγματα στόχων και δραστηριοτήτων που διατίθενται από άλλες χώρες

Tα σχολεία μπορούν να εντοπίσουν περαιτέρω εισηγήσεις για τον καθορισμό δραστηριοτήτων σε σχετικές ιστοσελίδες με παραδείγματα από άλλες χώρες:

Συμβουλή 4.6: Σύνδεσμοι για χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση:

Εργαλεία ePortfolio: Το ePortfolio αποτελεί έναν δυναμικό χώρο εργασίας που «ανήκει» στους εκπαιδευομένους. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, το ePortfolio προσφέρει στους μαθητές έναν ψηφιακό χώρο εργασίας όπου μπορούν να κατακτούν  τη  μάθησή τους, να εναποθέτουν και να διαχειρίζονται τις συλλογές εργασιών τους, να προβληματίζονται σχετικά με τη μάθησή τους, να μοιράζονται, να θέτουν στόχους και να επιζητούν την ανατροφοδότηση και την ανάδειξη της μάθησης και των επιτευγμάτων τους (Cyprus Pedagogical Institute, 2021; EUfolio, 2014). Κάποια προτεινόμενα εργαλεία του ePortfolio είναι:

Εργαλεία για τη δημιουργία ρούμπρικων: Γενικά, οι ρούμπρικες είναι οδηγοί βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της επίδοσης των μαθητών. Κάποια εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ρούμπρικων είναι:

Εργαλεία για τη δημιουργία υλικών ψηφιακής εκπαίδευσης:  

Παραδείγματα

Περιγραφή δραστηριοτήτων για καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες

Πιο κάτω βλέπετε έναν κατάλογο με ενδεικτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε  διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες που τέθηκαν στο προηγούμενο βήμα (Βήμα 3). Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δραστηριότητες που περιγράφονται πιο κάτω ως έχουν, να επιλέξουν μερικές, ή να τις προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες και συνθήκες.

Προτεραιότητες Στόχοι Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Περιοχή SELFIE:
Δ. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη

Θεματικές SELFIE:
Δ1. Ανάγκες ΣΕΕ,
Δ2. Συμμετοχή στη ΣΕΕ, Δ3. Ανταλλαγή εμπειριών
Να υπάρχει πρόνοια για εστιασμένες δραστηριότητες κατάρτισης.
 • Χρήση διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης (π.χ., SELFIE for Teachers, TET-SAT) για να προκληθεί ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών και ο εντοπισμός των αναγκών τους για ΣΕΕ.
 • Δημιουργία καταλόγου με προτεινόμενα ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης (π.χ., MS Teams, Kahoot, Flipgrid,κτλ.) και/ή μεθόδους (π.χ., ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), μάθηση με βάση το παιχνίδι (game-based learning) και ζήτηση από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για σκοπούς κατάρτισης.
 • Καθιέρωση ενός προγράμματος κατάρτισης με ξεκάθαρους στόχους και δημοσιοποίησή του σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Να ενθαρρυνθεί η καθοδήγηση (peer mentoring) και η ανταλλαγή υλικού μεταξύ συναδέλφων για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας στην ομάδα των εκπαιδευτικών του σχολείου.
 • Εντοπισμός και προγραμματισμός διαφόρων επιλογών κατάρτισης, π.χ., συνδιδασκαλία, παρατηρήσεις στην τάξη, καθοδηγητές εκπαιδευτικών.
 • Δημιουργία κοινού διαδικτυακού χώρου όπου οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα μπορούν να ανεβάζουν και να κοινοποιούν υποστηρικτικό υλικό για διδασκαλία.
Περιοχή SELFIE:
Η. Ψηφιακή ικανότητα μαθητών

Θεματικές SELFIE:
Η1. Ασφαλής συμπεριφορά,
Η3. Υπεύθυνη Συμπεριφορά
Να ενημερωθούν οι μαθητές για τη δημιουργική, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου.
 • Ενημέρωση των μαθητών για υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (π.χ., Γραμμή βοήθειας) όπου μπορούν να λάβουν συμβουλές και στήριξη για θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου.
 • Διευθέτηση παρουσιάσεων και εργαστηρίων για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου της χώρας.
 • Εμπλοκή των μαθητών στην ανάπτυξη/βελτίωση της «Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης» του σχολείου.
 • Διασφάλιση της συμμετοχής του σχολείου σε εθνικό ή διεθνές Πρόγραμμα Ασφαλούς Διαδικτύου (π.χ., Young Coaches, eSafe Schools, School Web Radio, EduWeb).
 • Εγγραφή του σχολείου στην κοινότητα eSafety
Περιγραφή δραστηριοτήτων για καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες

Πιο κάτω βλέπετε έναν κατάλογο με ενδεικτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε  διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες που τέθηκαν στο προηγούμενο βήμα (Βήμα 3). Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δραστηριότητες που περιγράφονται πιο κάτω ως έχουν, να επιλέξουν μερικές, ή να τις προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες και συνθήκες.

Προτεραιότητες Στόχοι Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Περιοχή SELFIE:
E. Παιδαγωγική: Μέσα Υποστήριξης και Πόροι

Στοιχεία SELFIE:
E4. Επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα
Να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου, των γονέων και των εκπαιδευτικών μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Χρήση της ιστοσελίδας του σχολείου για τη δημοσίευση ανακοινώσεων, ΜΜΕ, σχολικών εκδηλώσεων, ή άλλεων πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες του σχολείου.
 • Χρήση εφαρμογών διαδικτυακής επικοινωνίας όπως Viber, FB Messenger, WhatsApp για τη δημιουργία ομάδων συζήτησης για το σχολείο μεταξύ τάξεων.
 • Προώθηση του συστήματος γραπτού μηνύματος στην ιστοσελίδα του σχολείου.
 • Χρήση των γραπτών μηνυμάτων για την αποστολή σημαντικών μηνυμάτων και γρήγορων ειδοποιήσεων στους γονείς.
Περιοχή SELFIE:
F. Παιδαγωγική: Εφαρμογή στην αίθουσα διδασκαλίας

Στοιχεία SELFIE:
F1. Προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών
Να βελτιωθεί η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την προσαρμογή της διδασκαλίας στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών.
 • Παρότρυνση των εκπαιδευτικών να επισκέπτονται ο ένας την τάξη του άλλου. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από την παρατήρηση των συναδέλφων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για συζήτηση και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να μάθουν ο ένας από τον άλλο.
 • Ανταλλαγή ιδεών, συμβουλών ή υποστηρικτικού υλικού σχετικού με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών, τα οποία να έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά σε κάποιους εκπαιδευτικούς, σε συνεδριάσεις προσωπικού και/ή στο δίκτυο του σχολείου (LAN).

Βίντεο από το #SELFIEPTKMOOC

Σε αυτό το βίντεο του #SELFIEPTKMOOC μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι είναι το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE.

Στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο του #SELFIEPTKMOOC (δείτε το βίντεο από το σημείο 2:38 μέχρι το 4:58), μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με το πώς να αναπτύξετε το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE που προτίθεται να υλοποιήσει το σχολείο σας.

Λίστα ελέγχου αποτελεσμάτων​

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 3

Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και στόχων σχεδίου δράσης

Βήμα 5

Λεπτομερές Σχέδιο & Καθορισμός Μέσων Αξιολόγησης

en_GBEnglish