Δράσεις

19/01/2017

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Επιμόρφωση προς τους εκπαιδευτικούς από καθηγητές και εκπαιδευτές της σχολής, μέσα από εργαστήρια αλλά και δειγματικές διδασκαλίες, με θέμα: • τη χρήση της πλατφόρμας Moodle, • το λογισμκό Inspiration, • το σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad, • την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής, • την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων, • σειρά άλλων θεμάτων.

01/10/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΝΑΡΕΚ" (ΑΡΜΕΝΙΚΟ) ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Χρήση προγραμμάτων που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν ή και να συνεισφέρουν την άποψή τους για κάποιο θέμα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά των μικρών τάξεων θα αξιοποιήσουν το quizlet για εκμάθηση ορθογραφίας και λεξιλογίου, και το padlet για συνεργασία στη δημιουργία κάποιου έργου. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα μέσα από τα εν λόγω προγράμματα να δημιουργήσουν αξιόλογες δραστηριότητες για τους μαθητές τους τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αρμένικα.

04/12/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΝΑΡΕΚ" (ΑΡΜΕΝΙΚΟ) ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Εισαγωγή στο Padlet ή/και ClassDojo: Σε μικρές ομάδες οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε μία ή και στις δύο πιο πάνω διαδικτυακές εφαρμογές. Στη συνέχεια οι συνάδελφοι καλούνται να αναπτύξουν μαθησιακές ή και άλλες δραστηριότητες με τα πιο πάνω προγράμματα.To padlet θα χρησιμοποιηθεί και για τις δραστηριότητες etwinning που θα γίνουν τη σχολική χρονιά 2017-2018 στο σχολείο μας. Μέσα από τη δράση αυτή καλύπτονται και στόχοι που αφορούν την κουλτούρα του σχολείου, και ειδικότερα τις στάσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Στόχοι: 1.Να αξιοποιηθούν τα δύο προγράμματα και από άλλους συναδέλφους. 2. Nα επιτευχθεί αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και σε ώρες εκτός σχολείου μέσω του padlet. 3. Nα επιτευχθεί αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών μέσω του class dojo.

19/01/2017

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

  Σεμινάριο από εκπρόσωπο της εταιρείας Bricks4kidz Cyprus σε θέματα ρομποτικής το οποίο απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

  30/09/2016

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

  Δημιουργία ομάδας στο Viber που θα χρησιμοποιείται για άμεση επικοινωνία του προσωπικού εκτός του σχολικού χρόνου.

  01/02/2017

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

  Σύνταξη κώδικα Ορθής Πολιτικής χρήσης του Διαδικτύου και διαμοιρασμός του σε όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά που φοιτούν στο σχολείο.

  07/04/2017

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

  Επίσκεψη στο Science and Space Cafe και συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Learn Coding - Be a Superhero που διοργανώνενται απο τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών εβδομάδων Προγραμματισμού και Ρομποτικής και για την Παγκόσμια Ώρα του κώδικα.

  01/04/2016

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

  Δημιουργία βίντεο με θέμα την Καθαριότητα Πεζοδρομίων, με τρόπο ώστε να αγγίξει αρκετά τους δημότες και κυρίως τους ιδιοκτήτες σκύλων ώστε να διατηρούν τα πεζοδρόμιά μας καθαρά.

  08/01/2017

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

  Ενημέρωση των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου για θέματα ασφαλούς διαδικτύου και δικαιωμάτων χρήσης περιεχομένου. Παράλληλα, εμπλοκή σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. (1) Διενέργεια έρευνας για εντοπισμό του επιπέδου γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου και του πεδίου ενδιαφερόντων. Ομάδα παιδιών (oι Μικροί Εκπαιδευτές) αναπτύσσουν ερωτηματολόγιο προς τα παιδιά του σχολείου μας με βάση την καταγραφή των συνηθειών και των γνώσεών τους σε ό,τι αφορά στο Διαδίκτυο. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εκδήλωση του σχολείου. (2) Ενημερωτική παρουσίαση σε μαθητές αλλά και γονείς για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. (3) Εφαρμογή Μαθησιακών Εισηγήσεων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στα πλαίσια της Μέρας Ασφαλούς Διαδικτύου θα εφαρμοστούν σε όλα τα τμήματα μαθησιακές εισηγήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τις δυνατότητες και τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτύου. (4) Ανάπτυξη κώδικα ασφαλούς χρήσης διαδικτύου. Τα παιδιά, μετά από ειδική συζήτηση και με ειδικούς θα συντάξουν βασικές οδηγίες προς τους συμμαθητές τους αλλά και προς τους γονείς για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. (5) Μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση διαφωτιστικού υλικού διαφόρων ιστοσελίδων θα προβούν σε συγγραφή θεατρικού δρώμενου, παρουσίαση σε powerpoint και δημιουργία βίντεο ώστε τα παιδιά να μάθουν ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται άτομα που γνωρίζουν μέσω διαδικτύου. Το video και η παρουσίαση προβληθεί και στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, αλλά και παιδιά γειτονικού σχολείου (Χρυσελεούσα) για πληροφόρηση και προβληματισμό. Ακόμη, θα γίνει παρουσίαση του video σε σχετική εκδήλωση του θα σχολείου και θα αναρτηθεί και διαδικτυακά.

  01/11/2016

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

  Σύνταξη κειμένου και δημιουργία σύντομου αλλά ευχάριστου βίντεο, εύκολα κατανοητό σε όσους γνωρίζουν την Αγγλική. Το βίντεο θα γίνει με το MovieMaker. Μέσα από τη διαδικασία αναμένουμε τα παιδιά να γνωρίσουν το εργαλείο αυτό και να εξοικειωθούν με τη χρήση του. Η δραστηριότητα αυτή θα ενταχθεί στο μαθήμα της Γεωγραφίας και των Αγγλικών.

  01/11/2020

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

  Υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από αριθμό διαφορετικών εκπαιδευτικών και υποβολή τους στο «Φωτόδεντρο Κύπρου». Θα γίνει προσπάθεια όπως εμπλακούν εκπαιδευτικοί από διαφορετικές ειδικότητες και τάξεις. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών θα συνδέεται με την επίτευξη των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος.  

  02/11/2020

   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

   Αξιοποίηση του Google apps for education (email, calendar, forum, google doc/ sheets/forms  ) από τη διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό για καλύτερη οργάνωση, συγγραφή σχεδίων δράσης, επικοινωνία και ενημέρωση εντός της σχολικής μονάδας

   en_GBEnglish