Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

STEP 06.

Οργάνωση & Υλοποίηση

Το βήμα αυτό σας βοηθά να προετοιμάσετε και να ξεκινήσετε την υλοποίηση του σχεδίου δράσης σας.

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα

Αφού έχετε σχεδιάσει ένα αναλυτικό Σχέδιο Δράσης στη βάση του  SELFIE (Βήμα 5), είστε πλέον έτοιμοι να το υλοποιήσετε. Κατά το βήμα αυτό θα:

 • κοινοποιήσετε το σχέδιο δράσης και θα ζητήσετε την έγκριση του σχολείου,
 • ενημερώσετε και θα ενεργοποιήσετε τους διάφορους συμμετέχοντες που εμπλέκονται σε αυτό,
 • καλλιεργήσετε την αίσθηση ιδιοκτησίας και κοινής ευθύνης,
 • εξηγήσετε στους συμμετέχοντες τους σκοπούς αξιολόγησης των δράσεων που θα υλοποιηθούν,
 • λάβετε τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα,
 • συλλέξετε και/ή θα αναπτύξετε το υλικό και τα εργαλεία που χρειάζονται,
 • καθορίσετε τα κατάλληλα μέσα μέσω των οποίων θα γίνεται συχνή ενημέρωση,
 • διατηρήσετε την ενεργή δέσμευση όλων των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης.

Πώς υλοποιούμε το βήμα αυτό;

Στα βήματα 4 & 5 αναπτύξατε το Σχέδιο Δράσης σας στη βάση του  SELFIE. Τώρα, στο Βήμα 6 είστε έτοιμοι να θέσετε το σχέδιο σε εφαρμογή. Αυτό απαιτεί κάποια προετοιμασία, άρα πρέπει να:

 1. Παρουσιάσετε το Σχέδιο Δράσης στη βάση του  SELFIE στη σχολική κοινότητα: Παρουσιάστε το σχέδιο δράσης σας στο προσωπικό του σχολείου (π.χ. κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων προσωπικού και/ή συνεδριάσεων με τους υπεύθυνους των μαθημάτων) και σε άλλους ενδιαφερόμενους, όπως μαθητές και γονείς. Επιτρέψτε τους να εξοικειωθούν με το σχέδιο δράσης και παροτρύνετέ τους να σας δώσουν εποικοδομητικά σχόλια και εισηγήσεις για βελτίωση. Η εμπλοκή των διαφόρων συμμετεχόντων στο στήσιμο του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE (όπως αναφέρεται και στο Βήμα 4) πιθανότατα να οδηγήσει σε καλλιέργεια της αίσθησης της κοινής ευθύνης και ιδιοκτησίας, ενθαρρύνοντας έτσι, την ενεργό συμμετοχή τους.
 2. Διευκρινίσετε τους ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων συμμετεχόντων: Ενημερώστε όλους τους συμμετέχοντες για τον ρόλο και τις ευθύνες τους ως προς την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν αντίγραφο του σχεδίου δράσης και κατανοούν πλήρως τον ρόλο τους. Βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο υπεύθυνος για κάθε εργασία. Θα μπορούσατε να παροτρύνετε όχι μόνο το προσωπικό του σχολείου αλλά και τους γονείς να εμπλακούν στη διαδικασία, όπου αυτό είναι εφικτό και κατάλληλο.
 3. Εξηγήσετε στους συμμετέχοντες τους σκοπούς της αξιολόγησης των δράσεων και να τους ενημερώσετε ότι καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα τηρείται εχεμύθεια: Εξηγήστε σε όλους τους συμμετέχοντες ότι θα συλλέγονται δεδομένα αξιολόγησης κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, αλλά για διαμορφωτικούς, και όχι για συγκριτικούς σκοπούς. Ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι η κατανόηση της συνεισφοράς των υλοποιημένων δράσεων ως προς τη βελτίωση του σχολείου και όχι ο έλεγχος της επίδοσης ατόμων. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται τηρώντας οποιουσδήποτε εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς, όπως τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR). Σε περίπτωση χρήσης των δεδομένων για προβολή των δράσεων του σχολείου, απαιτούνται έντυπα συναίνεσης από τους συμμετέχοντες.
 4. Λάβετε τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα: Να λάβετε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης όλου του χρονοδιαγράμματος του σχεδίου δράσης σας στο κοινό ημερολόγιο του σχολείου, προβαίνοντας σε οποιαδήποτε επίσημη αναγκαία διευθέτηση για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων (π.χ. κράτηση χώρων και εγκαταστάσεων). Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε μικρές «ομάδες υλοποίησης», με εμπειρία και ενδιαφέρον στα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα στο σχέδιο δράσης σας, οι οποίες θα επιβλέπουν τη διαδικασία.
 5. Συλλέξετε και/ή να αναπτύξετε το υλικό και τα εργαλεία που χρειάζονται: Να συλλέξετε και/ή να αναπτύξετε οποιοδήποτε υλικό και εργαλεία που χρειάζονται για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και την παρακολούθηση της προόδου του.
 6. Καθορίσετε τα κατάλληλα μέσα για συχνή ενημέρωση: Να αποφασίσετε πώς, ποιος, σε ποιον και πότε θα αναφέρεται η πρόοδος μόλις δρομολογηθούν οι δράσεις.

Είστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσετε την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE. Αφού δρομολογηθεί το σχέδιο δράσης σας, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες διατηρούν ενεργή εμπλοκή καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρέχοντάς τους συνεχή στήριξη. Σε αυτό μπορεί να συμβάλουν οι τακτικές συζητήσεις του σχεδίου δράσης σε συνεδριάσεις του προσωπικού, η διεξαγωγή επίσημων/ανεπίσημων συζητήσεων ατομικά με τους συμμετέχοντες, η ανταλλαγή οποιωνδήποτε ιδεών, συμβουλών και/ή υλικού που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και η ενθάρρυνση και διευκόλυνση του θεσμού του μέντορα, όπου ένας σχετικά έμπειρος εκπαιδευτικός προσφέρει καθοδήγηση και στήριξη σε έναν σχετικά άπειρο εκπαιδευτικό.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;​

Εργαλεία

Εργαλείο 6.1

Πρότυπο για παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE στη σχολική κοινότητα

Ένα απλό πρότυπο PowerPoint για την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του σχολείου στη βάση του SELFIE στη σχολική κοινότητα. Η δομή της παρουσίασης βασίζεται στο αρχείο  που παρουσιάζεται στο Βήμα 4 (σε word μορφή), του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά και το χρώμα ως έχουν ή να τα αλλάξετε ώστε να ταιριάζουν με το στυλ του σχολείου σας.

Συμβουλές

Συμβουλή 6.1: Διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων
 • Αναπτύξτε ένα σχέδιο επικοινωνίας για να ενημερώνετε τους γονείς για την κατάσταση, ή οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της ψηφιακής μάθησης και της τεχνολογικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών.
 • Καθορίστε διαδικασίες ανατροφοδότησης, ώστε να μπορείτε να συλλέγεται τις απόψεις των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σχετικά με το τι λειτουργεί ή όχι, όσον αφορά ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης.
 • Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά εργαλεία (όπως Microsoft Teams, Google Jamboard, Padlet, Mentimeter κλπ) για να διευκολύνετε τα μέλη της σχολικής κοινότητας να επικοινωνουν και να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και να παρέχουν εποικοδομητική κριτική και σχόλια σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά στις πτυχές του σχεδίου δράσης.

Βίντεο από το #SELFIEPTKMOOC

Στο πρώτο μέρος αυτού του βίντεο του #SELFIEPTKMOOC (δείτε το βίντεο από την αρχή μέχρι το σημείο 4:30), μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE.

Λίστα ελέγχου αποτελεσμάτων​

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 5

Λεπτομερές Σχέδιο & Καθορισμός Μέσων Αξιολόγησης

Βήμα 7

Εποπτεία & Αξιολόγηση Δράσης

en_GBEnglish