Πιστοποίηση

ΓΙΝΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πιστοποίηση Καινοτόμου σχολείου

Για να πιστοποιηθεί ένα σχολείο ως «Καινοτόμο Σχολείο για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών» θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του, όπως αυτά αναφέρονται πιο κάτω.

Οργάνωση και συντονισμός:

 • Καθορισμός Συντονιστική/Συντονίστριας και Συντονιστικής ομάδα του Προγράμματος, για σκοπούς συντονισμού και επικοινωνίας με το ΠΙ. Στην ομάδα αυτή είναι σημαντικό να συμμετέχουν μέλη που έχουν τις ικανότητες αλλά και την προθυμία να συμβάλουν στο Πρόγραμμα.
 • Συμμετοχή του Διευθυντή ή/και του Εκπαιδευτικού πυρήνα στην εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση του Προγράμματος.
 • Παρουσίαση του Προγράμματος στο σύλλογο του σχολείου. Στην παρουσίαση αυτή είναι καλό να γίνει συζήτηση για το Σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης SELFIE από το Διευθυντή, τους Εκπαιδευτικούς και ομάδας μαθητών του σχολείου, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του επιπέδου ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη σχολική μονάδα.
 • Τακτική ενημέρωση του Διευθυντή του σχολείου από τον Εκπαιδευτικό πυρήνα και τη Συντονιστική ομάδα για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του Προγράμματος.
 • Χρήση και αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Προγράμματος καθώς και του αποθετηρίου εκπαιδευτικού περιεχομένου χρηστών «Φωτόδεντρο Κύπρου».
 • Συμμετοχή στην τελική ημερίδα των Προγραμμάτων του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για τις ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση του Προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις (στην έναρξη και λήξη του Προγράμματος).
 • Υποβολή αποδείξεων εξόδων για το ποσό που θα λάβει το σχολείο από το Π.Ι.Κ. μέσω της αντίστοιχης Σχολικής Εφορείας*.

 

* Τονίζεται ότι τα έξοδα πρέπει να έχουν σχέση με την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος. Οι πρωτότυπες αποδείξεις (ή πιστοποιημένα αντίγραφα με την σφραγίδα του σχολείου και την υπογραφή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας) θα πρέπει να παραδωθούν στο Π.Ι.Κ. (σε κλειστό φάκελο) το αργότερο μέχρι την τελική ημερίδα του Προγράμματος (υπόψη κ. Μαρίας Χειμώνα, 22402354 chimona.m@cyearn.pi.ac.cy). Μαζί με τις αποδείξεις θα πρέπει να επισυναφθεί σχετικός πίνακας (εδώ μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο αρχείο excel για διευκόλυνσή σας) στον οποίο να περιγράφετε συνοπτικά με ποια δράση σχετίζεται η κάθε απόδειξη. Ο πίνακας θα πρέπει να τυπωθεί και να υπογραφεί από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου. Το ποσό που αναγράφεται στις αποδείξεις μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει λάβει το σχολείο. Σε περίπτωση όμως που το ποσό δεν διατεθεί εξολοκλήρου, το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να επιστραφεί στο Π.Ι.Κ. μαζί με τις εν λόγω αποδείξεις.

Σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών

 • Ολοκλήρωση όλων των βημάτων που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου δράσης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος στην Ενότητα “Σχέδιο δράσης“. Με την ολοκλήρωση κάθε βήματος, χρειάζεται να γίνεται έλεγχος σύμφωνα με τα σημεία που αναφέρονται στο μέρος «Έλεγχος προόδου», στο τέλος κάθε ενότητας του Μέρους Β΄. 
 • Υποβολή και αναθεώρηση Σχεδίου δράσης καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα από το Ταμπλό χρήστη στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος.
 • Αποτύπωση του επιπέδου ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη σχολική μονάδα μέσα από την αναφορά που θα σταλεί στο σχολείο με τα συγκεντρωτικά δεδομένα των απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων από το εργαλείο SELFIE. Με αυτά τα στοιχεία, η σχολική μονάδα θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις υφιστάμενες δυνατότητες ή ελλείψεις σε σχέση με το επίπεδο ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών και θα καθορίσει τις ανάγκες και προτεραιότητές της.
 • Αναλυτική καταγραφή δράσεων σχολικής μονάδας στην αρχή της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχει θέσει. Το Σχέδιο δράσης μπορεί να αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • Αξιολόγηση δράσεων με την ολοκλήρωση τους: αναστοχαστικά σχόλια, συμμετέχοντες και τεκμήρια υλοποίησης. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης ξεχωριστά και όχι στο τέλος της σχολικής χρονιάς!
 • Υλοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) δράσεων, περιλαμβανομένης της υποβολής μαθησιακών εισηγήσεων στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Κύπρου. Καλό θα ήταν όπως οι δράσεις καλύπτουν τουλάχιστο τρεις (3) διαφορετικούς τομείς προτεραιοτήτων.
 • Υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από αριθμό διαφορετικών εκπαιδευτικών ανάλογα με το μέγεθος της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα. Καλό θα ήταν να εμπλακούν εκπαιδευτικοί από διαφορετικές ειδικότητες και τάξεις. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών χρειάζεται να συνδέεται με την επίτευξη των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος. Για κάθε δραστηριότητα που υλοποιείται, χρειάζεται να υποβάλλεται ολοκληρωμένη μαθησιακή εισήγηση (εκπαιδευτικό σενάριο/σχέδιο μαθήματος) στο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών «Φωτόδεντρο Κύπρου». Η υποβολή όλων των μαθησιακών εισηγήσεων στο Φωτόδεντρο θα λαμβάνεται υπόψη στον συνολικό αριθμό δράσεων που πρέπει να υλοποιήσει η σχολική μονάδα, ως μία (1) δράση.
Αριθμός εκπαιδευτικών με έδρα το σχολείο Ελάχιστος αριθμός μαθησιακών δραστηριοτήτων από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς
Μέχρι 8 2
9 - 20 4
21 και περισσότερους 8