Πιστοποίηση

ΓΙΝΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πιστοποίηση Καινοτόμου σχολείου

Για να πιστοποιηθεί ένα σχολείο ως «Καινοτόμο Σχολείο για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών» θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του, όπως αυτά αναφέρονται πιο κάτω.

Οργάνωση και συντονισμός:

 •  Καθορισμός Συντονιστή/Συντονίστριας Προγράμματος για σκοπούς συντονισμού και επικοινωνίας με το ΠΙ.
 • Καθορισμός Συντονιστικής ομάδας SELFIE PTK, για σκοπούς υλοποίησης και επίβλεψης των βημάτων που περιγράφονται στην εργαλειοθήκη SELFIE PTK (βλ. Αφετηρία εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
 • Συμμετοχή του Διευθυντή ή/και του Συντονιστή του Προγράμματος στην εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση του Προγράμματος.
 • Παρουσίαση του Προγράμματος στο σύλλογο του σχολείου.
 • Αποτύπωση του υφιστάμενου κατάστασης σχετικά με το επίπεδο ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση του SELFIE και του SELFIE for TEACHERS (βλ. Αφετηρία εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
 • Τακτική ενημέρωση του Διευθυντή του σχολείου από τον Συντονιστή του Προγράμματος και τη Συντονιστική ομάδα για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του Προγράμματος.
 • Χρήση και αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Προγράμματος καθώς και του αποθετηρίου εκπαιδευτικού περιεχομένου χρηστών «Φωτόδεντρο Κύπρου».
 • Συμμετοχή στην τελική ημερίδα των Προγραμμάτων του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για τις ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση του Προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις (στην έναρξη και λήξη του Προγράμματος).
 • Υποβολή αποδείξεων εξόδων για το ποσό που θα λάβει το σχολείο από το Π.Ι.Κ. μέσω της αντίστοιχης Σχολικής Εφορείας*.

* Τονίζεται ότι τα έξοδα πρέπει να έχουν σχέση με την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος. Οι πρωτότυπες αποδείξεις (ή πιστοποιημένα αντίγραφα με την σφραγίδα του σχολείου και την υπογραφή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας) θα πρέπει να παραδωθούν στο Π.Ι.Κ. (σε κλειστό φάκελο) το αργότερο μέχρι την τελική ημερίδα του Προγράμματος (υπόψη κ. Μαρίας Χειμώνα, 22402354 chimona.m@cyearn.pi.ac.cy). Μαζί με τις αποδείξεις θα πρέπει να επισυναφθεί σχετικός πίνακας (εδώ μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο αρχείο excel για διευκόλυνσή σας) στον οποίο να περιγράφετε συνοπτικά με ποια δράση σχετίζεται η κάθε απόδειξη. Ο πίνακας θα πρέπει να τυπωθεί και να υπογραφεί από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου. Το ποσό που αναγράφεται στις αποδείξεις μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει λάβει το σχολείο. Σε περίπτωση όμως που το ποσό δεν διατεθεί εξολοκλήρου, το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να επιστραφεί στο Π.Ι.Κ. μαζί με τις εν λόγω αποδείξεις.

Σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών

 • Χρήση της εργαλειοθήκης SELFIE PTK για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων από το SELFIE, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη ενός Σχεδίου δράσης στη βάση των αναγκών που εντοπίστηκαν (βλ. Χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη SELFIE PTK).
 • Υποβολή και αναθεώρηση Σχεδίου δράσης καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Προγράμματος.
 • Αποτύπωση του επιπέδου ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη σχολική μονάδα μέσα από την αναφορά που θα σταλεί στο σχολείο με τα συγκεντρωτικά δεδομένα των απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων από το εργαλείο SELFIE. Με αυτά τα στοιχεία, η σχολική μονάδα θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις υφιστάμενες δυνατότητες ή ελλείψεις σε σχέση με το επίπεδο ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών και θα καθορίσει τις ανάγκες και προτεραιότητές της. (βλ. Βήμα 1, Βήμα 2 και Βήμα 3 από εργαλειοθήκη SELFIE PTK)
 • Αναλυτική καταγραφή δράσεων σχολικής μονάδας στην αρχή της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχει θέσει. Το Σχέδιο δράσης μπορεί να αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. (βλ. Βήμα 4 και Βήμα 5 από εργαλειοθήκη SELFIE PTK)
 • Υλοποίηση δράσεων. Καλό θα ήταν όπως οι δράσεις καλύπτουν τουλάχιστο δύο (2) διαφορετικούς τομείς προτεραιοτήτων από το SELFIE. (βλ. Βήμα 6 από εργαλειοθήκη SELFIE PTK)
 • Αξιολόγηση δράσεων με την ολοκλήρωση τους: αναστοχαστικά σχόλια, συμμετέχοντες και τεκμήρια υλοποίησης. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης ξεχωριστά και όχι στο τέλος της σχολικής χρονιάς! (βλ. Βήμα 7 από εργαλειοθήκη SELFIE PTK)
 • Υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από αριθμό διαφορετικών εκπαιδευτικών. Καλό θα ήταν ο αριθμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθεί να είναι ανάλογος με το μέγεθος της σχολικής μονάδας (βλ. ενδεικτικά τον πιο κάτω πίνακα). Για κάθε δραστηριότητα που υλοποιείται, γίνεται εισήγηση όπως υποβάλλεται ολοκληρωμένη μαθησιακή εισήγηση (εκπαιδευτικό σενάριο/σχέδιο μαθήματος) στο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών «Φωτόδεντρο Κύπρου». 
Αριθμός εκπαιδευτικών με έδρα το σχολείο Ελάχιστος αριθμός μαθησιακών δραστηριοτήτων από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς
Μέχρι 8 2
9 - 20 4
21 και περισσότερους 8
elGreek