Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

  • Αρχική
  • Χρήση της εργαλειοθήκης SELFIE PTK
Χρήση της Εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Επισκόπηση

Το ακόλουθο μέρος περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η εργαλειοθήκη SELFIE PTK μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία, παρέχοντας βήμα προς βήμα, λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες τα σχολεία μπορούν να ακολουθήσουν. Οι κατευθυντήριες γραμμές της εργαλειοθήκης SELFIE PTK αποτελούνται από 7 βασικά βήματα.

Σημειώνεται ότι τα βήματα αυτά αποτελούν μέρος μιας κυκλικής προσέγγισης. Παρόλο που οι πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζονται σε γραμμική μορφή, τα διάφορα βήματα δεν χρειάζεται να ακολουθούνται με αυστηρή σειρά. Ένα σχολείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει πίσω σε προηγούμενο βήμα και να το επαναλάβει. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των δραστηριοτήτων στη Φάση 3, μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν στη Φάση 2 χρειάζεται να αναπροσαρμοστούν, και έτσι να γίνουν γρήγορες και άμεσες παρεμβάσεις στο σχέδιο κατά την εφαρμογή τους. Αυτή η διαδικασία μετατόπισης μπρος – πίσω (από τον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην αξιολόγηση, στον επανασχεδιασμό κ.ο.κ.)  αποτελεί ένδειξη μιας υγιούς πρακτικής που ενθαρρύνει την κριτική προσέγγιση του σχεδίου δράσης καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του. Όταν ένας τέτοιος κύκλος καλύπτει και τις τρεις γενικές φάσεις, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει το σχολείο να βελτιώσει τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής καινοτομίας αλλά και τη δράση, και να εδραιώσει έτσι τη βελτίωση στην ψηφιακή διδασκαλία και τη μάθηση.

Αναστοχασμός σχετικά με την ψηφιακή ικανότητα του σχολείου, μέσω του SELFIE. Δημιουργία της Συντονιστική ομάδα του Προγράμματος.

1 of 8

Προσεκτική μελέτη της έκθεσης αναφοράς SELFIE, ώστε το σχολείο
να αποκτήσει συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων, εντοπισμός
σημαντικών πληροφοριών, σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα στις
περιοχές SELFIE και επιλογή 2-3 θεματικών SELFIE ως υπό έμφαση
στο Σχέδιο Δράσης.

2 of 8

Προσπάθεια κατανόησης καλύτερα και σε βάθος των θεματικών
SELFIE που έχει επιλέξει το σχολείο καθώς και των σχετικών πτυχών
που αφορούν την κάθε θεματική.

3 of 8

Ιεράρχηση των περιοχών/θεματικών SELFIE που θεωρεί το σχολείο
σημαντικές και ότι χρήζουν δράσης. Καθορισμός στόχων για επίτευξη
βελτιώσεων που να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που έχει
θέσει το σχολείο.

4 of 8

Σχεδιασμός μίας ή περισσότερων δράσεων, για κάθε στόχο, στηριζόμενοι στο μοντέλο “S.M.A.R.T.”, ώστε η κάθε δράση να είναι συγκεκριμένη, μετρήσιμη (ως προς τα αποτελέσματα), εφικτή, σχετική και χρονικά προσδιορισμένη.

5 of 8

Ανάλυση των δράσεων προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία, όπως χρονοδιάγραμμα, ρόλους/ ευθύνες, πόρους, κριτήρια επιτυχίας, μέσα παρακολούθησης και αξιολόγησης δραστηριοτήτων

6 of 8

Ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, δημιουργία «ομάδων υλοποίησης», οργάνωση, συλλογή υλικού, διατήρηση της ενεργούς εμπλοκής όλων, και έναρξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης σας.

7 of 8

Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου δράσης ως
προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το σχολείο στη βάση
των κριτηρίων επιτυχίας που έχει καθορίσει. Διενέργεια αλλαγών στο σχέδιο δράσης, όπου χρειάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Καταγραφή των αποτελεσμάτων των δράσεων σχετικά με τους στόχους, την ανταπόκριση των συμμετεχόντων, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες, καθώς και ενδεχόμενες μελλοντικές βελτιώσεις.

8 of 8

Πορεία Υλοποίησης

Αναστοχασμός σχετικά με την ψηφιακή ικανότητα του σχολείου, μέσω του SELFIE. Δημιουργία της Συντονιστική ομάδα του Προγράμματος.

Προσεκτική μελέτη της έκθεσης αναφοράς SELFIE, ώστε το σχολείο
να αποκτήσει συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων, εντοπισμός
σημαντικών πληροφοριών, σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα στις
περιοχές SELFIE και επιλογή 2-3 θεματικών SELFIE ως υπό έμφαση
στο Σχέδιο Δράσης.

Προσπάθεια κατανόησης καλύτερα και σε βάθος των θεματικών
SELFIE που έχει επιλέξει το σχολείο καθώς και των σχετικών πτυχών
που αφορούν την κάθε θεματική.

Ιεράρχηση των περιοχών/θεματικών SELFIE που θεωρεί το σχολείο σημαντικές και ότι χρήζουν δράσης. Καθορισμός στόχων για επίτευξη βελτιώσεων που να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο.

Σχεδιασμός μίας ή περισσότερων δράσεων, για κάθε στόχο, στηριζόμενοι στο μοντέλο “S.M.A.R.T.” , ώστε η κάθε δράση να είναι συγκεκριμένη, μετρήσιμη (ως προς τα αποτελέσματα), εφικτή, σχετική και χρονικά προσδιορισμένη.

Ανάλυση των δράσεων προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία, όπως χρονοδιάγραμμα, ρόλους/ ευθύνες, πόρους, κριτήρια επιτυχίας, μέσα παρακολούθησης και αξιολόγησης δραστηριοτήτων.

Ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, δημιουργία «ομάδων υλοποίησης», οργάνωση, συλλογή υλικού, διατήρηση της ενεργούς εμπλοκής όλων, και έναρξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης σας.

Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου δράσης ως
προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το σχολείο στη βάση
των κριτηρίων επιτυχίας που έχει καθορίσει. Διενέργεια αλλαγών
στο σχέδιο δράσης, όπου χρειάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωσή
του. Καταγραφή των αποτελεσμάτων των δράσεων σχετικά με τους
στόχους, την ανταπόκριση των συμμετεχόντων, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες, καθώς και ενδεχόμενες μελλοντικές βελτιώσεις.

elGreek