Πιστοποίηση

ΓΙΝΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού πυρήνα

Για να πιστοποιηθεί ένας εκπαιδευτικός ως «Eκπαιδευτικός πυρήνας για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη Σχολική Μονάδα» θα πρέπει να συμβάλει στην ολοκλήρωση του Προγράμματος σύμφωνα με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του, όπως αυτά αναφέρονται πιο κάτω.

Οργάνωση και συντονισμός:

  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης SELFIE.
  • Συμμετοχή στην τελική ημερίδα των Προγραμμάτων του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για τις ψηφιακές τεχνολογίες. 
  • Συμμετοχή στην παρακολούθηση του Προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις (στην έναρξη και λήξη του Προγράμματος).

Σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών

  • Ενεργός συμμετοχή στο συντονισμό, επίβλεψη αλλά και υλοποίηση όλων των βημάτων που περιγράφονται στην εργαλειοθήκη SELFIE PTK για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.
  • Συμμετοχή στην αξιολόγηση δράσεων του Σχεδίου Δράσης με την ολοκλήρωση τους: αναστοχαστικά σχόλια, συμμετέχοντες και τεκμήρια υλοποίησης. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης ξεχωριστά και όχι στο τέλος της σχολικής χρονιάς!
  • Υλοποίηση μίας τουλάχιστο μαθησιακής δραστηριότητας με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών χρειάζεται να συνδέεται με την επίτευξη των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος. Για κάθε δραστηριότητα που υλοποιείται, χρειάζεται να υποβάλλεται ολοκληρωμένη μαθησιακή εισήγηση (εκπαιδευτικό σενάριο/σχέδιο μαθήματος) στην Διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος καθώς και στο αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου χρηστών «Φωτόδεντρο Κύπρου».

Επιμόρφωση

  • Συμμετοχή σε τουλάχιστο τρεις (3) επιμορφωτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) θα προσφέρει σειρά από επιμορφωτικές δραστηριότητες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή. Στον αριθμό αυτό θα ληφθούν υπόψη συμμετοχές των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες από άλλους φορείς, δεδομένου ότι το περιεχόμενό τους έχει άμεση σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό του ΠΙ. 
  • Προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης των άλλων εκπαιδευτικών, μέσα από επιμορφωτικές δράσεις στα σχολεία τους. 
elGreek