Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Σχετικά με την Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η εργαλειοθήκη;

Τα σχολεία χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως το SELFIE, για να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς την άποψη των μελών της κοινότητας μάθησης για την ψηφιακή εκπαίδευση στο σχολείο, δηλαδή σε ποιον βαθμό οι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του σχολείου και πώς οι ίδιοι αισθάνονται για τη δική τους ικανότητα και ευχέρεια να συνεισφέρουν. Το SELFIE συγκεντρώνει τα αποτελέσματα αυτής της αναστοχαστικής διαδικασίας σε μια έκθεση αναφοράς SELFIE, μία πολύ πλούσια πηγή πληροφοριών για το κάθε σχολείο. Ωστόσο, η ερμηνεία των δεδομένων για τη διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης αντίληψης των αναγκών και προτεραιοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης του σχολείου καθώς και η μετέπειτα χαρτογράφηση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης βάσει της αντίληψης αυτής δεν αποτελούν εύκολη διαδικασία. Γι’ αυτό τον λόγο έχει δημιουργηθεί η εργαλειοθήκη SELFIE PTK.

O ρόλος της εργαλειοθήκης SELFIE PTK είναι να βοηθήσει τα σχολεία να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα από το SELFIE, να καθορίσουν τις προτεραιότητες τους ως προς την ψηφιακή εκπαίδευση, να αναπτύξουν ένα Σχέδιο δράσης στη βάση του SELFIE (βλ. Ενότητα «Τι είναι το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE;») το οποίο να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο, να υλοποιήσουν το σχέδιο δράσης και να αξιολογήσουν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει το σχολείο να αξιοποιήσει καλύτερα τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση και θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας σε όλη την κοινότητα μάθησης του σχολείου.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK επιχειρεί να ενθαρρύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στη ψηφιακή εκπαίδευση, μεταξύ διαφορετικών σχολείων αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για τις εκπαιδευτικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο), το οποίο μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειές τους για ευρύτερη εφαρμογή πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τμήμα «Πώς λειτουργεί η εργαλειοθήκη SELFIE PTK

elGreek