Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

BHMA 07.

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση

Αυτό το τελευταίο βήμα σάς βοηθά να διασφαλίσετε ότι οι στόχοι σας έχουν επιτευχθεί, να αναστοχαστείτε επί της διαδικασίας και της νεοαποκτηθείσας κατάστασής σας.

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα

Αφού έχετε ξεκινήσει την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης σας στη βάση του  SELFIE (Βήμα 6), είστε πλέον έτοιμοι να ενεργοποιήσετε τους μηχανισμούς που καθορίζονται στο Βήμα 5 για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών. Στο βήμα αυτό θα:

  • Παρακολουθείτε και θα αξιολογείτε τις εν εξελίξει δράσεις και θα προβείτε σε οποιεσδήποτε προσαρμογές στο σχέδιο δράσης.
  • Προβείτε σε αναστοχαστικά σχόλια για μελλοντική αναφορά και ενδεχόμενες βελτιώσεις κατά την ολοκλήρωση των δράσεων.

Να έχετε υπόψη σας ότι παρόλο που αυτό είναι το τελευταίο βήμα στο SELFIE ΡΤΚ, θα πρέπει να θεωρείται ως μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση οποιουδήποτε μελλοντικού σχεδίου δράσης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση του σχεδίου αυτού.

Πώς υλοποιούμε το βήμα αυτό;

Με το σχέδιο δράσης σε εξέλιξη, είναι σημαντικό να διατηρείτε τον έλεγχο, να παρακολουθείτε το σχέδιο δράσης και να διασφαλίσετε την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Χρησιμοποιώντας τα κριτήρια επιτυχίας, τα εργαλεία και τις μεθόδους που καθορίζονται στο Βήμα 5, παρακολουθείτε και αξιολογείτε την πρόοδο και τον αντίκτυπο κάθε δράσης και προσδιορίζετε τον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι που τέθηκαν ή αν πρέπει να αναθεωρηθούν οι στόχοι.

Είναι σημαντικό η παρακολούθηση και η αξιολόγηση να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης και με συστηματικό τρόπο (σε τακτικά διαστήματα), έτσι ώστε τα οποιαδήποτε προβλήματα να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μέσω κατάλληλων λύσεων.

Αν η παρακαλούθηση φανερώσει την ανάγκη για προσαρμογές οποιασδήποτε δραστηριότητας ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε στα Βήματα 4 & 5 (Φάση 2) και να προσαρμόσετε τον σχεδιασμό του σχεδίου δράσης σας. Να θυμάστε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σχεδίου δράσης σας είναι σε µεγάλο βαθµό αλληλένδετα, άρα οποιαδήποτε τροποποίηση του θα έχει συνέπειες σε όλο το σχέδιο δράσης. Να έχετε υπόψη σας ότι για να είναι επιτυχής η δράση, πρέπει όλοι οι στόχοι που τέθηκαν να επιτευχθούν.

Κατά την ολοκλήρωση κάθε δράσης και τη συλλογή των σχετικών δεδομένων και μαθησιακών προϊόντων, είναι σημαντικό να κρατήσετε σημειώσεις για τους συλλογισμούς σας για κάθε δράση, ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν ή όχι. Οι συλλογισμοί αυτοί αφορούν:

  • τον βαθμό στον οποίο οι στόχοι των δράσεων επιτεύχθηκαν,
  • πώς άσκησαν τον ρόλο τους οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές,
  • τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της δράσης που αναδείχθηκαν,
  • τι δούλεψε και τι δε δούλεψε (βάσει των αναγκών και του προφίλ των εμπλεκομένων στις δράσεις και οποιωνδήποτε άλλων καθοριστικών παραγόντων)
  • πώς αντιλήφθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τις αλλαγές σε σχέση με τον στόχο/στόχους της δράσης, και
  • οποιεσδήποτε εισηγήσεις για βελτίωση και για μελλοντικές δράσεις.

Έχοντας υπόψη ότι το Σχέδιο Δράσης σας στη βάση του  SELFIE (παρόλο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης σχολικής περιόδου) αποτελεί μέρος μίας συνεχούς επαναληπτικής διαδικασίας, η αξιολόγηση της εμπειρίας αυτής θα παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες για τη βελτίωση των επόμενων σχεδίων δράσης.

Όσον αφορά στη συνολική αξιολόγηση των δράσεων που έγιναν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, αλλά και ο βαθμός στον οποίο οι δράσεις αυτές συνείσφεραν στην ενδυνάμωση της ψηφιακής ικανότητας ολόκληρου του σχολείου. Αυτό αναφέρεται τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές/θεματικές SELFIE που επιλέγηκαν στο Βήμα 1, όσο και, ενδεχομένως, στις θετικές επιδράσεις σε άλλες περιοχές/θεματικές που ήταν εκτός του συγκεκριμένου πεδίου δράσης του σχεδίου σας.

Για να σχηματίσει μια εικόνα της εν λόγω προόδου, το σχολείο μπορεί να σκεφτεί την επανάληψη της αναστοχαστικής διαδικασίας με το SELFIE. Κάτι τέτοιο θα σας επιτρέψει να συγκρίνετε τα δεδομένα από την αρχική έκθεση SELFIE του σχολείου σας που χρησιμοποιήθηκε στην αρχή της διαδικασίας του SELFIE ΡΤΚ (Βήμα 1) με τα δεδομένα της νεοαποκτηθείσας κατάστασής σας όπως απεικονίζονται στη νέα έκθεση SELFIE του σχολείου σας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει τη βάση εκκίνησης για έναν νέο κύκλο SELFIE ΡΤΚ.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;​

Εργαλεία

Εργαλείο 7.1

Πρότυπο παρακολούθησης κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE

Πρότυπο για καθοδήγηση της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης του Σχεδίου Δράσης σας στη βάση του SELFIE, καθώς και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα της κοινότητας μάθησης του σχολείου σας.Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.

Εργαλείο 7.2

Πρότυπο για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE για την αξιολόγηση κάθε δράσης που περιγράφεται στο Βήμα 4, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση όλων των δράσεων. Το πρότυπο διατίθεται σε εκτυπώσιμη μορφή (MS Word, PDF) και μέσω της διαδικτυακής Πλατφόρμα διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΤΕΤ.

Συμβουλές

Βίντεο από το #SELFIEPTKMOOC

Στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο του #SELFIEPTKMOOC (δείτε το βίντεο από το σημείο 4:30 μέχρι το τέλος), μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντικτύπου του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE.

Σε αυτό το βίντεο του #SELFIEPTKMOOC, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να εξατομικεύσετε το εργαλείο SELFIE για να παρακολουθείτε την πρόοδο που έχει κάνει το σχολείο σας αναφορικά με την ψηφιακή του ικανότητα.

Λίστα ελέγχου αποτελεσμάτων​

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 6

Οργάνωση & Υλοποίηση

elGreek