Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στις 25 Αυγούστου 2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί.