Πιστοποίηση

Πιστοποίηση Καινοτόμου σχολείου

Για να πιστοποιηθεί ένα σχολείο ως «Καινοτόμο Σχολείο για την Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας» θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του, όπως αυτά αναφέρονται πιο κάτω.

 

Οργάνωση και συντονισμός:

 • Τακτική ενημέρωση του Διευθυντή του σχολείου από τον Εκπαιδευτικό πυρήνα και τη Συντονιστική ομάδα για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του Προγράμματος.
 • Διευθέτηση για παρουσίαση του Προγράμματος από τον Εκπαιδευτικό πυρήνα, στο σύλλογο του σχολείου, με την έναρξη του Προγράμματος. Στην παρουσίαση αυτή είναι καλό να γίνει συζήτηση για το Σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας
 • Διευθέτηση συνάντησης μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και του Εκπαιδευτικού πυρήνα με τον υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέχρι και την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016.
 • Χρήση και αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας “e-epimorfosi.ac.cy” και της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

 

Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. (βλέπε Μέρος Β΄):

 • Ολοκλήρωση όλων των βημάτων που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου δράσης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο «Μέρος Β΄» του οδηγού. Με την ολοκλήρωση κάθε βήματος, χρειάζεται να γίνεται έλεγχος σύμφωνα με τα σημεία που αναφέρονται στο μέρος «Έλεγχος προόδου», στο τέλος κάθε ενότητας του Μέρους Β΄.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προκαταρκτικού Σχεδίου δράσης μέχρι και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016.
 • Υλοποίηση τουλάχιστον έξι (6) δράσεων, με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης δράσεων μέχρι και τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017.
 • Αποστολή των στοιχείων υλοποίησης για κάθε δράσης συστηματικά, με τελευταία ημερομηνία αποστολής όλων των στοιχείων τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017.

 

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού πυρήνα

Για να πιστοποιηθεί ένας εκπαιδευτικός ως «Eκπαιδευτικός πυρήνας για την Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Σχολική Μονάδα» θα πρέπει να συμβάλει στην ολοκλήρωση του Προγράμματος σύμφωνα με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του, όπως αυτά αναφέρονται πιο κάτω.

 

Οργάνωση και συντονισμός:

 • Τακτική ενημέρωση του Διευθυντή του σχολείου για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του Προγράμματος.
 • Παρουσίαση του Προγράμματος στο σύλλογο του σχολείου, με την έναρξη του Προγράμματος. 
 • Διευθέτηση συνάντησης μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου και του Εκπαιδευτικού πυρήνα με τον υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέχρι και την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016.
 • Χρήση και αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας “e-epimorfosi.ac.cy” και της ιστοσελίδας του Προγράμματος.
 • Τακτική επικοινωνία με τον υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση του Προγράμματος με τη συμμετοχή σε συνεντεύξεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και άλλων ερευνητικών εργαλείων.

 

Σχέδιο δράσης για τις Τ.Π.Ε. (βλέπε Μέρος Β΄):

 • Ενεργός συμμετοχή στο συντονισμό και επίβλεψη, για την ολοκλήρωση όλων των βημάτων που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου δράσης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο «Μέρος Β΄» του οδηγού. Με την ολοκλήρωση κάθε βήματος, χρειάζεται να γίνεται έλεγχος σύμφωνα με τα σημεία που αναφέρονται στο μέρος «Έλεγχος προόδου», στο τέλος κάθε ενότητας του Μέρους Β΄.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προκαταρκτικού Σχεδίου δράσης μέχρι και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016.
 • Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης δράσεων σχολικής μονάδας μέχρι και τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017.
 • Αποστολή των στοιχείων υλοποίησης για κάθε δράσης συστηματικά, με τελευταία ημερομηνία αποστολής όλων των στοιχείων τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017.

 

Επιμόρφωση:

 • Συμμετοχή Εκπαιδευτικού πυρήνα σε τουλάχιστο τέσσερεις (4) επιμορφωτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσφέρει σειρά από επιμορφωτικές δραστηριότητες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή. Στον αριθμό αυτό θα ληφθούν υπόψη συμμετοχές των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες από άλλους φορείς, δεδομένου ότι το περιεχόμενό τους έχει άμεση σχέση με τις Τ.Π.Ε. και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό του Π.Ι. 
 • Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, στις οποίες οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και καλές πρακτικές, μέσα από σύντομες παρουσιάσεις διάρκειας 15-20 λεπτών. Οι συναντήσεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που πρέπει να συμπληρώσει ο Εκπαιδευτικός πυρήνας.
 • Προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης των άλλων εκπαιδευτικών, μέσα από επιμορφωτικές δράσεις στα σχολεία τους. 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
 • FaceBook
 • Twitter
 • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο